Beleidsplan Stichting CGN Groningen

CGN Groningen bestaat uit circa 300 gemeenteleden die verspreid in Groningen, Drenthe en Friesland wonen, voornamelijk in Stadskanaal en Nieuw-Buinen. Voor bijeenkomsten en activiteiten wordt een accommodatie gehuurd op het terrein van Stichting Pagedal Conferentiecentrum aan de Hoveniersweg 1 in Stadskanaal.
Zie ook het activiteitenverslag.

Financiën

De totale inkomsten worden voor een groot deel verkregen uit giften van geloofsgenoten. Het overige wordt verkregen uit donaties van enkele fondswervende instellingen. De totale jaarlijkse uitgaven zijn te vinden in de jaarrekeningen van de stichting die gepubliceerd zijn op www.cgn.nl.

De bestedingen bestaan voornamelijk uit:

  • Bijeenkomsten CGN Groningen
  • Bijdrage aan de werkzaamheden van Stichting Christelijke Gemeente Nederland (CGN)
  • Internationaal zendingswerk

Zeggenschap

Er is geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon die over het vermogen van de stichting kan beschikken. Dit is ook formeel afgedekt middels de statuten van de stichting. In de praktijk is er goed overleg over prioriteit en inhoud van projecten en activiteiten tussen het bestuur, de voorganger en de geestelijke leiding van CGN.

Beheer van vermogen

De stichting houdt een vermogen aan om haar bezittingen en activiteiten te kunnen financieren. Met name is dit vermogen bedoeld en benodigd om de materiële vaste activa te financieren. In het algemeen is het eigen vermogen niet hoger dan de boekwaarde van de materiële vaste activa, vermeerderd met de financiële omvang van de activiteiten in het komende jaar.

Beloningen

Alle activiteiten worden mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers. Zonder de inzet van deze vrijwilligers is de uitvoering van een groot aantal algemeen nut beogende activiteiten niet mogelijk. Deze vrijwilligers ontvangen in het algemeen geen vergoeding, vaak zelfs geen onkostenvergoeding. Bestuursleden en ander vrijwilligers ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld voor hun bestuurswerkzaamheden.

Administratie

De administratie is zodanig ingericht dat duidelijk inzage bestaat in o.a.:

  • de aard en omvang van betaalde kosten;
  • de aard en omvang van de wervingskosten voor het genereren van inkomsten;
  • de aard en omvang van overige inkomsten
  • de omvang en samenstelling van het vermogen.

Liquidatie

Statutair is bepaald dat bij opheffen van een stichting het vermogen van die stichting wordt uitgekeerd aan een instelling met eenzelfde doelstelling.

Groep

Stichting CGN Groningen valt onder een groepsbeschikking samen met Stichting Christelijke Gemeente Nederland (CGN). Voor meer informatie over het beleid verwijzen we u naar het algemene beleidsplan van Christelijke Gemeente Nederland (CGN).

Juni 2021