Jaarrekening 2013 Terwolde

Balans per 31 december 2013

Debet

Credit

Materiele vaste activa

1.094.624

Financiele vaste activa

63.018

Vlottende activa

116.476

Voorzieningen

57.091

Fondsen

0

Vreemd vermogen langlopend

755.547

Vreemd vermogen kortlopend

10.906

Eigen Vermogen

450.575

Totalen

1.274.119

1.274.119

Staat van baten en lasten 2013

Baten

Lasten

Giften

179.347

Overige baten

27.169

Financieringsbaten

1.214

Huisvestingskosten

29.402

Kosten activiteiten

121.258

Algemene kosten

15.355

Afschrijvingen

0

Financieringskosten

25.619

Bijzondere baten/lasten

0

Exploitatiesaldo

16.125

Totalen

207.757

207.757

Toelichting balans 31 december 2013

Onroerende zaken

1.046.000

Overige Materiele vaste activa

48.624

Leningen u/g

63.018

Overige vorderingen

0

Debiteuren

10.843

Geldmiddelen

105.633

Crediteuren

0

Vooruitontvangen/nog te betalen

10.906

Toelichting baten 2013

Algemene giften

179.347

Verhuur onroerend goed

21.292

Overige baten

7.119

207.757

Toelichting lasten 2013

Huisvestingskosten:
Kosten onderhoud

1.663

Energie en water

15.047

Verzekeringen en belastingen

4.161

Kosten huur

0

Overige kosten

8.531

29.402

Kosten activiteiten:
Kosten bijeenkomsten

20.746

Zendingsbijdragen

27.276

Kosten seniorenactiviteiten

0

Kosten jeugdwerk

3.487

Kosten kinderwerk

2.588

Kosten clubwerk

4.327

Overige kosten activiteiten

62.834

121.258

Algemene kosten:
Kosten telefoon, multimedia

2.998

Kantoor- en administratiekosten

0

Overige algemene kosten

12.357

15.355

Financieringsbaten- en lasten:
Ontvangen rente

1.241

Betaalde rente en kosten

25.619

24.378