Beleidsplan CGN Rotterdam

Algemeen

CGN Rotterdam bestaat uit ongeveer 160 gemeenteleden die verspreid in het Rijnmondgebied wonen met als kernen Zoetermeer, Capelle aan den IJssel, Lansingerland en Vlaardingen. Ruim 60% van onze gemeenteleden zijn kinderen en jongeren.

Wij hebben veel behoefte om samen te komen. Naast onze samenkomsten, waar de Bijbelse boodschap wordt uitgedragen, is de onderlinge geloofsopbouw tussen leden en het op diverse manieren samen optrekken een onmisbaar deel van onze geloofsbeleving.

Kinderen en jongeren zijn voor ons een extra belangrijke doelgroep. Ons gevarieerde activiteitenaanbod is erop gericht om hen goede ervaringen te laten opdoen in een positieve en veilige christelijke omgeving.

Voor het houden van samenkomsten voor de verschillende doelgroepen wordt nu nog gebruik gemaakt van het voormalig schoolgebouw De Zwaluw aan de Oude Bovendijk 217 te Rotterdam dat gehuurd wordt van de gemeente Rotterdam. Ook wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid voor streaming voor gemeenteleden die de samenkomst vanuit huis willen volgen.

CGN Rotterdam heeft een gevarieerd gemeenteprogramma; samenkomsten en activiteiten vinden zowel doordeweeks als in het weekend plaats. Zo zijn er algemene samenkomsten, jeugdsamenkomsten, mentoravonden, doopdiensten, kindersamenkomsten, Bijbelstudies, kinderclubactiviteiten, seniorenactiviteiten, en zang- en muziekactiviteiten.

In samenwerking met vereniging Active worden daarnaast verschillende ondersteunende sport- en spel activiteiten aangeboden.

Financiën

De inkomsten van Stichting CGN Rotterdam bestaan hoofdzakelijk uit giften afkomstig van onze gemeenteleden. Voor alle giften geldt: ieder draagt vrijwillig en naar vermogen bij. Op deze manier dragen we samen de lasten.

De totale jaarlijkse uitgaven zijn te vinden in de jaarrekeningen van de stichting die gepubliceerd zijn op www.cgn.nl.

Besteding middelen

De jaarlijkse inkomsten worden besteed aan:

  • De kosten voor het organiseren van de christelijke bezinningsbijeenkomsten en overige kerkelijke activiteiten van CGN Rotterdam;
  • De kosten en investeringen verbonden aan de (toekomstige) huisvestingsvoorzieningen die zijn ingericht voor het organiseren van christelijke bezinningsbijeenkomsten;
  • De bijdrage aan de nationale gemeenschappelijke kosten van Stichting CGN
  • Zendingsactiviteiten

Huisvesting

Sinds 1978 maakt onze gemeente gebruik van het voormalig schoolgebouw De Zwaluw aan de Oude Bovendijk 212 te Rotterdam.

Deze accommodatie voldoet al geruime tijd niet meer aan onze behoeften en wij zijn daarom voornemens om binnen afzienbare tijd op de locatie aan de Oude Bovendijk 212 te Rotterdam een nieuwe accommodatie te realiseren. Voor de investeringen die daarvoor nodig zijn, wordt gespaard in een spaarfonds van de stichting dat ondergebracht is bij Stichting Christelijke Gemeente Nederland (CGN). Zie het jaarverslag 2020 van CGN voor verdere details.

Het bestemmingsplan voor deze locatie is op 19 september 2018 onherroepelijk geworden, zodat een aanvang kon worden gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwbouw. In 2019 is daarom een projectorganisatie ingericht die de nieuwbouwplannen verder gaat uitwerken.

In 2021 zal het terrein verder worden ingericht aan de hand van het terreinontwerp dat in 2017 is opgesteld en zal op basis van het in 2020 opgesteld Programma van Eisen een schetsontwerp worden gemaakt van de nieuwe accommodatie.

Zeggenschap

Er is geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon die over het vermogen van de stichting kan beschikken. Dit is ook formeel afgedekt in de statuten van de stichting. In de praktijk is er goed overleg over prioriteit en inhoud van projecten en activiteiten binnen het bestuur van de stichting en ook met het voorgangerschap van CGN Rotterdam.

Beheer van vermogen

De stichting houdt een vermogen aan om haar bezittingen en activiteiten te kunnen financieren. Met name is dit vermogen bedoeld en benodigd om de materiële vaste activa te financieren. In het algemeen is het eigen vermogen niet hoger dan de boekwaarde van de materiële vaste activa, vermeerderd met de financiële omvang van de activiteiten in het komende jaar.

Beloningen

Alle activiteiten worden mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers. Zonder de inzet van deze vrijwilligers is de uitvoering van een groot aantal algemeen nut beogende activiteiten niet mogelijk. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld voor hun bestuurswerk.

Administratie

De administratie is zodanig ingericht dat duidelijk inzage bestaat in o.a.:

  • de aard en omvang van betaalde kosten;
  • de aard en omvang van de wervingskosten voor het genereren van inkomsten;
  • de aard en omvang van overige inkomsten;
  • de omvang en samenstelling van het vermogen.

Liquidatie

Statutair is bepaald dat bij opheffen van een stichting het vermogen van die stichting wordt uitgekeerd aan een instelling met eenzelfde doelstelling.

Groep

Stichting CGN Rotterdam valt onder een groepsbeschikking samen met Stichting Christelijke Gemeente Nederland (CGN). Voor meer informatie over het beleid verwijzen wij naar het algemene beleidsplan van Christelijke Gemeente Nederland (CGN).

Rotterdam, Juni 2021