Beleidsplan Stichting CGN Schermer

CGN Schermer bestaat uit circa 230 gemeenteleden die verspreid in Noord-Holland wonen. Bijna de helft van onze gemeenteleden is onder de 25 jaar.

Wij hebben veel behoefte om samen te komen. Naast onze samenkomsten, waar de Bijbelse boodschap wordt uitgedragen, is de onderlinge geloofsopbouw tussen leden en het op diverse manieren samen optrekken een onmisbaar deel van onze geloofsbeleving.

Kinderen en jongeren zijn voor ons een extra belangrijke doelgroep. Ons gevarieerde activiteitenaanbod is erop gericht om hen goede ervaringen te laten opdoen in een positieve en veilige christelijke omgeving.

Onze gemeentelocatie, de gerenoveerde stolpboerderij aan de Westdijk 35 te Zuidschermer, is ingericht voor het houden van samenkomsten voor de verschillende doelgroepen, met mogelijkheid voor streaming voor gemeenteleden die de samenkomst vanuit huis willen volgen.

CGN Schermer heeft een gevarieerd gemeenteprogramma en samenkomsten en activiteiten vinden zowel doordeweeks als in het weekend plaats. Zo zijn er algemene samenkomsten, jeugdsamenkomsten, mentoravonden, doopdiensten, kindersamenkomsten, Bijbelstudies en zang- en muziekactiviteiten. In samenwerking met vereniging Active worden daarnaast verschillende ondersteunende sport- en spel activiteiten aangeboden.

Financiën

De inkomsten van Stichting CGN Schermer bestaan hoofdzakelijk uit giften afkomstig van onze gemeenteleden. Voor alle giften geldt: ieder draagt vrijwillig en naar vermogen bij. Op deze manier dragen we samen.

De totale jaarlijkse uitgaven zijn te vinden in de jaarrekeningen van de stichting die gepubliceerd zijn op www.cgn.nl.

Besteding middelen

De jaarlijkse inkomsten worden besteed aan:

  • de kosten voor het organiseren van de christelijke bezinningsbijeenkomsten en overige kerkelijke activiteiten van CGN Schermer;
  • de kosten en investeringen verbonden aan de (toekomstige) huisvestingsvoorzieningen die zijn ingericht voor het organiseren van christelijke bezinningsbijeenkomsten;
  • de bijdrage aan de nationale gemeenschappelijke kosten van Stichting CGN
  • zendingsactiviteiten

Huisvesting

Op dit moment constateert het bestuur dat, voor gemeentebrede bijeenkomsten, de huidige huisvesting te klein is. Ook sluiten de voorzieningen niet meer voldoende aan bij de behoeften van de verschillende doelgroepen. Vooruitlopend op de planontwikkeling van een nieuw samenkomstgebouw, is het bestuur voornemens om de komende jaren een noodzakelijke upgrade van de gebouwen en buitenterrein te realiseren.

Zeggenschap

Er is geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon die over het vermogen van de stichting kan beschikken. Dit is ook formeel afgedekt middels de statuten van de stichting. In de praktijk is er goed overleg over prioriteit en inhoud van projecten en activiteiten binnen het bestuur van de stichting en ook met het voorgangerschap van CGN Schermer.

Beheer van vermogen

De stichting houdt een vermogen aan om haar bezittingen en activiteiten te kunnen financieren. Met name is dit vermogen bedoeld en benodigd om de materiële vaste activa te financieren. In het algemeen is het eigen vermogen niet hoger dan de boekwaarde van de materiële vaste activa, vermeerderd met de financiële omvang van de activiteiten in het komende jaar.

Beloningen

Alle activiteiten worden mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers. Zonder de inzet van deze vrijwilligers is de uitvoering van een groot aantal algemeen nut beogende activiteiten niet mogelijk. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld voor hun bestuurswerk.

Administratie

De administratie is zodanig ingericht dat duidelijk inzage bestaat in o.a.:

  • de aard en omvang van betaalde kosten;
  • de aard en omvang van de wervingskosten voor het genereren van inkomsten;
  • de aard en omvang van overige inkomsten
  • de omvang en samenstelling van het vermogen.

Liquidatie

Statutair is bepaald dat bij opheffen van een stichting het vermogen van die stichting wordt uitgekeerd aan een instelling met eenzelfde doelstelling.

Groep

Stichting CGN Schermer valt onder een groepsbeschikking samen met Stichting Christelijke Gemeente Nederland (CGN). Voor meer informatie over het beleid verwijzen wij naar het algemene beleidsplan van Christelijke Gemeente Nederland (CGN).

Mei 2021