Jaarrekening 2015 Rotterdam

Balans per 31 december 2015

Debet

Credit

Materiele vaste activa

1.026.816

Financiele vaste activa

32.668

Vlottende activa

37.247

Fondsen

18.955

Vreemd vermogen langlopend

238.000

Vreemd vermogen kortlopend

37.501

Eigen Vermogen

802.275

Totalen

1.096.731

1.096.731

Staat van baten en lasten 2015

Baten

Lasten

Giften

138.662

Overige baten

8.217

Financieringsbaten

0

Huisvestingskosten

29.986

Kosten activiteiten

82.066

Algemene kosten

2.899

Afschrijvingen

9.000

Financieringskosten

9.160

Bijzondere baten/lasten

2.196

15.724

Exploitatiesaldo

240

Toelichting balans 31 december 2015

Onroerende zaken

1.026.815

Overige Materiele vaste activa

1

Leningen u/g

0

Overige vorderingen

44

Debiteuren

455

Geldmiddelen

32.321

Crediteuren

26.612

Vooruitontvangen/nog te betalen

389

Toelichting baten 2015

Algemene giften

138.662

Verhuur onroerend goed

5.627

Overige baten

2.590

146.879

Toelichting lasten 2015

Huisvestingskosten:
Kosten onderhoud

4.023

Energie en water

12.252

Verzekeringen en belastingen

1.075

Kosten huur

9.679

Overige kosten

2.958

29.986

Kosten activiteiten:
Kosten bijeenkomsten

8.588

Zendingsbijdragen

23.760

Kosten seniorenactiviteiten

910

Kosten jeugdwerk

10.422

Kosten kinderwerk

211

Kosten clubwerk

2.960

Overige kosten activiteiten

35.216

82.067

Algemene kosten:
Kosten telefoon, multimedia

1.054

Kantoor- en administratiekosten

1.036

Overige algemene kosten

810

2.900

Financieringsbaten- en lasten:
Ontvangen rente

0

Betaalde rente en kosten

9.160

9.160

Bijzondere baten en lasten:
Jeugdfonds verrekening

2.196

6.093

Diverse lasten

881

Dotatie bouwfonds vanuit exploitatiesaldo

8.750