Jaarrekening 2013 Utrecht

Balans per 31 december 2013

Debet

Credit

Materiele vaste activa

421.488

Financiele vaste activa

75.000

Vlottende activa

101.569

Voorzieningen

58.000

Fondsen

14.861

Vreemd vermogen langlopend

0

Vreemd vermogen kortlopend

0

Eigen Vermogen

525.196

Totalen

598.057

598.057

Staat van baten en lasten 2013

Baten

Lasten

Giften

119.840

Overige baten

36.847

Financieringsbaten

6.660

Huisvestingskosten

36.186

Kosten activiteiten

106.993

Algemene kosten

0

Afschrijvingen

7.578

Financieringskosten

360

Bijzondere baten/lasten

0

Exploitatiesaldo

12.230

Totalen

163.347

163.347

Toelichting balans 31 december 2013

Onroerende zaken

414.901

Overige Materiele vaste activa

6.587

Leningen u/g

75.000

Overige vorderingen

421

Debiteuren

0

Geldmiddelen

101.148

Crediteuren

0

Vooruitontvangen betalingen

0

Toelichting baten 2013

Algemene giften

119.840

Verhuur onroerend goed

36.847

Overige baten

6.660

Toelichting lasten 2013

Huisvestingskosten:
Kosten onderhoud

9.508

Energie en water

0

Verzekeringen en belastingen

3.395

Kosten huur

16.128

Overige kosten

7.155

36.186

Kosten activiteiten:
Kosten bijeenkomsten

11.985

Zendingsbijdragen

74.180

Kosten seniorenactiviteiten

0

Kosten jeugdwerk

4.764

Kosten kinderwerk

944

Kosten clubwerk

1.393

Overige kosten activiteiten

13.727

106.993

Algemene kosten:
Kosten telefoon, multimedia

0

Kantoor- en administratiekosten

0

Overige algemene kosten

0

0

Financieringsbaten- en lasten:
Ontvangen rente

6.660

Betaalde rente en kosten

-360

6.300

Bijzondere lasten:

0