Jaarrekening 2014 Terwolde

Balans per 31 december 2014

Debet

Credit

Materiele vaste activa

1.105.054

Financiele vaste activa

61.962

Vlottende activa

92.032

Voorzieningen

48.469

Vreemd vermogen langlopend

729.404

Vreemd vermogen kortlopend

2.153

Eigen Vermogen

479.022

Totalen

1.259.048

1.259.048

Staat van baten en lasten 2014

Baten

Lasten

Giften

221.332

Overige baten

28.500

Financieringsbaten

944

Huisvestingskosten

35.456

Kosten activiteiten

155.203

Algemene kosten

7.423

Financieringskosten

24.246

Exploitatiesaldo

28.448

Totalen

250.776

250.776

Toelichting balans 31 december 2014

Onroerende zaken

1.056.430

Overige Materiele vaste activa

48.624

Leningen u/g

61.962

Debiteuren

4.573

Geldmiddelen

87.459

Vooruitontvangen/nog te betalen

2.153

Toelichting baten 2014

Algemene giften

221.332

Verhuur onroerend goed

17.550

Overige baten

11.894

250.776

Toelichting lasten 2014

Huisvestingskosten:
Kosten onderhoud

11.426

Energie en water

11.479

Verzekeringen en belastingen

4.518

Overige kosten

8034

35.456

Kosten activiteiten:
Kosten bijeenkomsten

13.615

Zendingsbijdragen

41.385

Kosten jeugdwerk

2.127

Kosten kinderwerk

677

Kosten clubwerk

4.528

Overige kosten activiteiten

92.871

155.203

Algemene kosten:
Kosten telefoon, multimedia

2.141

Kantoor- en administratiekosten

1.258

Overige algemene kosten

4.023

7.423

Financieringsbaten- en lasten:
Ontvangen rente

944

Betaalde rente en kosten

24.246

-23.303