Jaarrekening 2015 Terwolde

Balans per 31 december 2015

Debet

Credit

Materiele vaste activa

1.090.517

Financiele vaste activa

62.949

Vlottende activa

61.557

Voorzieningen

73.079

Vreemd vermogen langlopend

605.307

Vreemd vermogen kortlopend

8.393

Eigen Vermogen

528.243

Totalen

1.215.022

1.215.022

Staat van baten en lasten 2015

Baten

Lasten

Giften

282.830

Overige baten

1.668

Financieringsbaten

23.211

Huisvestingskosten

32.616

Kosten activiteiten

47.999

Algemene kosten

7.807

Financieringskosten

19.426

Bijzondere baten/lasten

150.641

Exploitatiesaldo

49.221

Toelichting balans 31 december 2015

Onroerende zaken

1.041.892

Overige Materiele vaste activa

48.624

Leningen u/g

62.949

Overige vorderingen

1.213

Debiteuren

11.437

Geldmiddelen

48.907

Vooruitontvangen/nog te betalen

8.393

Toelichting baten 2015

Algemene giften

282.830

Verhuur onroerend goed

17.750

Overige baten

7.129

307.709

Toelichting lasten 2015

Huisvestingskosten:
Kosten onderhoud

16.177

Energie en water

10.816

Verzekeringen en belastingen

3.739

Overige kosten

1.884

32.616

Kosten activiteiten:
Kosten bijeenkomsten

9.145

Zendingsbijdragen

32.418

Kosten jeugdwerk

1.645

Kosten kinderwerk

1.040

Kosten clubwerk

3.751

Overige kosten activiteiten

   0

47.999

Algemene kosten:
Kosten telefoon, multimedia

2.294

Kantoor- en administratiekosten

1.463

Overige algemene kosten

4.050

7.807

Financieringsbaten- en lasten:
Ontvangen rente

1.668

Betaalde rente en kosten

19.426

Bijzondere baten en lasten:
GH fondsbijdrage en Expl. bijdrage CGN NL

150.641