Jaarrekening 2014 CGN

Balans per 31 december 2014

Debet

Credit

Financiele vaste activa

2.089.893

Vlottende activa/vorderingen

5.94.674

Vreemd vermogen langlopend

1.951.263

Vreemd vermogen kortlopend

47.892

Eigen Vermogen

685.412

Totalen              2.684.567

2.684.567

Staat van baten en lasten 2014

Baten

Lasten

Bijdragen en giften

2.542.720

Overige baten

139.138

Financieringsbaten

1.836

Kosten activiteiten

2.561.826

Algemene kosten

102.016

Financieringskosten

12.801

Exploitatiesaldo

7.051

Totalen

2.683.694

2.683.694

Toelichting balans 31 december 2014

Leningen u/g

887.093

Overige vorderingen

1.405.463

Geldmiddelen

392.011

Toelichting baten 2014

Algemene giften

2.542.720

Overige baten

139.138

Rente baten

1.836

Toelichting lasten 2014

Kosten activiteiten:
Kosten bijeenkomsten

332.578

Zendingsactiviteiten

1.449.700

Schenkingen

740.000

Overige kosten activiteiten

39.548

2.561.826

Algemene kosten:
Kantoor- en administratiekosten

18.878

Overige algemene kosten

83.138

102.016

Financieringsbaten- en lasten:
Ontvangen rente

1.836

Betaalde rente en kosten

12.801

-10.965