Jaarrekening 2014 Usselo

Balans per 31 december 2014

Debet

Credit

Materiele vaste activa

1.590.968

Financiele vaste activa

123.592

Vreemd vermogen langlopend

588.128

Eigen Vermogen

1.126.432

Totalen

1.714.560

1.714.560

Staat van baten en lasten 2014

Baten

Lasten

Giften

141.837

Overige baten

31.081

Huisvestingskosten

33.993

Kosten activiteiten

56.766

Algemene kosten

11.231

Financieringskosten

7.477

Bijzondere baten/lasten

40.694

Exploitatiesaldo

22.756

Totalen

172.917

172.917

Toelichting balans 31 december 2014

Onroerende zaken

1.317.568

Overige Materiele vaste activa

273.400

Geldmiddelen

123.592

1.714.560

Toelichting baten 2014

Algemene giften

141.837

Verhuur onroerend goed

17.833

Overige baten

13.247

172.917

Toelichting lasten 2014

Huisvestingskosten:
Kosten onderhoud

12.971

Energie en water

15.823

Verzekeringen en belastingen

5.199

33.993

Kosten activiteiten:
Kosten bijeenkomsten

10.508

Zendingsbijdragen

26.870

Kosten seniorenactiviteiten

600

Kosten jeugdwerk

6.000

Kosten kinderwerk

4.000

Kosten clubwerk

8.788

56.766

Algemene kosten:
Kosten telefoon, multimedia

1.984

Kantoor- en administratiekosten

1.662

Overige algemene kosten

7.585

11.231

Financieringsbaten- en lasten:
Ontvangen rente

0

Betaalde rente en kosten

7.477

7.477

Bijzondere lasten:
Uitgaven diverse projecten

40.694

40.694