Doelstelling De Wijk

De stichting heeft een ideëel doel en wel:
a. de bevordering van geloofsopbouw en gemeenschap tussen christenen alsmede evangelieverkondiging, één en ander op de grondslag van gehoorzaamheid aan de Bijbel als het Woord van God;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.