Doelstelling Groningen

De stichting heeft een ideëel doel en wel de bevordering van geloofsopbouw en gemeenschap tussen Christenen alsmede evangelieverkondiging, een en ander op de grondslag van gehoorzaamheid aan de bijbel, als het woord van God.
De stichting streeft dit doel ondermeer na door het in eigendom en/of beheer verwerven van onroerende en roerende zaken en deze te doen exploiteren ten behoeve van de bijeenkomsten, kinder- en jeugdactiviteiten en andere vorm van samenzijn, waaronder begrepen gemeenschappelijke recreatie.