Jaarrekening 2013 Groningen

Balans per 31 december 2013

Debet

Credit

Materiele vaste activa

26.184

Financiele vaste activa

0

Vlottende activa

69.430

Voorzieningen

0

Fondsen

40.900

Vreemd vermogen langlopend

0

Vreemd vermogen kortlopend

28.735

Eigen Vermogen

37.572

Totalen

95.614

95.614

Staat van baten en lasten 2013

Baten

Lasten

Giften

95.109

Overige baten

0

Financieringsbaten

2

Huisvestingskosten

8.946

Kosten activiteiten

60.164

Algemene kosten

3.091

Afschrijvingen

6.832

Financieringskosten

319

Bijzondere baten/lasten

24.595

Exploitatiesaldo

-8.836

Totalen

95.111

95.111

Toelichting balans 31 december 2013

Onroerende zaken

0

Overige Materiele vaste activa

26.184

Leningen u/g

20.000

Overige vorderingen

798

Debiteuren

1.794

Geldmiddelen

46.837

Crediteuren

11.789

Vooruitontvangen betalingen

14.189

Toelichting baten 2013

Algemene giften

95.109

Verhuur onroerend goed

0

Overige baten

2

95.111

Toelichting lasten 2013

Huisvestingskosten:
Kosten onderhoud

56

Energie en water

2.179

Verzekeringen en belastingen

101

Kosten huur

6.027

Overige kosten

583

8.946

Kosten activiteiten:
Kosten bijeenkomsten

15.884

Zendingsbijdragen

21.230

Kosten seniorenactiviteiten

0

Kosten jeugdwerk

7.463

Kosten kinderwerk

2.157

Kosten clubwerk

7.292

Overige kosten activiteiten

6.138

60.164

Algemene kosten:
Kosten telefoon, multimedia

602

Kantoor- en administratiekosten

313

Overige algemene kosten

2.176

3.091

Financieringsbaten- en lasten:
Ontvangen rente

0

Betaalde rente en kosten

319

319

Bijzondere baten en lasten:

24.595