UPDATE

Vanaf 18 september 2022 zijn de gemeenten in Nederland formeel georganiseerd in het kerkverband BCC Nederland en de plaatselijke BCC-kerkgenootschappen.
Voor meer informatie en actueel nieuws, zie: BCC Nederland

Wat wij geloven

Grondslag

Grondslag van Christelijke Gemeente Nederland

Christelijke Gemeente Nederland (CGN) is als christelijke geloofsgemeenschap in Nederland in 1959 ontstaan, op dezelfde grondslag als de internationale geloofsgemeenschap Brunstad Christian Church (BCC) die aan het begin van de twintigste eeuw in Noorwegen is ontstaan als het resultaat van het leven en werk van Johan Oscar Smith (1871-1943). Deze grondslag is de nieuwtestamentische Bijbelse boodschap over een persoonlijk leven als christen en over een christelijk gemeenteleven.

De Bijbel - woord van God

De Bijbel – woord van God

Wij geloven dat zowel het Oude als het Nieuwe Testament, die samen de Bijbel vormen, geschreven zijn door mensen die geïnspireerd zijn door de heilige Geest. Daarmee is de Bijbel het woord van God en de geloofsgrondslag die bepalend is voor ons persoonlijk christelijk leven en voor ons christelijk gemeenteleven. Het Oude Testament van de Bijbel beschrijft de geschiedenis van de mensen sinds God hen schiep als man en vrouw, en de geschiedenis van het volk Israël van de tijd voor Christus. Het Nieuwe Testament van de Bijbel beschrijft het leven van Christus Jezus en van de eerste christengemeente.

Christus Jezus

Christus Jezus

Christus Jezus is van eeuwigheid de zoon van God, hij is als mens geboren uit de maagd Maria. Hij is als onschuldige gekruisigd en gestorven. De derde dag stond hij op uit het graf en verscheen daarna veertig dagen aan zijn discipelen voordat hij ten hemel voer. Tien dagen later ontvingen de discipelen in Jeruzalem de heilige Geest die Jezus hen beloofd had.

Verzoening door Christus Jezus

Doordat Christus Jezus als rechtvaardige voor onrechtvaardigen is gestorven, zijn wij met God verzoend.  Doordat hij als onschuldige voor ons gekruisigd en gestorven is, kan iemand die berouw heeft van zijn zonden en overtredingen vergeving krijgen door het geloof in Christus Jezus.

Jezus als mens

Jezus heeft tijdens zijn leven hier op aarde altijd naar de wil van zijn hemelse Vader geleefd. Omdat hij aan de mensen gelijk geworden was, moest Jezus door de kracht van de heilige Geest een geestelijke strijd leveren om niet zijn eigen wil te doen, maar gehoorzaam te zijn aan zijn hemelse Vader.

Heiligmaking

Heiligmaking

Daarom kan Christus Jezus de mensen die hem willen navolgen helpen om door de kracht en de leiding van de heilige Geest een nieuw leven te leiden in overwinning op alle zonde waarvan zij zich bewust zijn. Dit nieuwe leven heeft persoonlijke geestelijke ontwikkeling – heiligmaking – als resultaat. Hierdoor wordt iedere navolger van Christus in toenemende mate tot zegen voor zijn naaste.

Christus’ Lichaam, de gemeente

Christus’ Lichaam, de gemeente

Navolgers van Christus vormen het lichaam, de gemeente, waarvan Christus Jezus het hoofd is. Zoals de apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de Efeziërs geeft Christus Jezus aan zijn gemeente apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van de gemeente. Dit lichaam is een eenheid door de heilige Geest die elk lid heeft ontvangen. Doordat ieder lid aan Christus Jezus verbonden is, werkt elk lid op zijn wijze mee aan de opbouw van de gemeente.

Bedieningen in de gemeente

De eerste apostelen maken onderscheid tussen de bediening van het woord en de bediening van de tafels, met andere woorden: een geestelijk inhoudelijke, pastorale bediening en een praktische, ondersteunende bediening. Alle dienstbetoon in de gemeente beoogt het welzijn en de opbouw van de gemeente.

De opdracht van de gemeente

De opdracht van de gemeente is om de boodschap van het Nieuwe Testament uit te dragen en hen die hiervoor kiezen te leren om te leven in overeenstemming met die boodschap.

Toekomstverwachting

Toekomstverwachting

De Bijbel spreekt over nieuwe tijden voor deze wereld en over een eeuwigheid. Voor deze wereld betekent dat een duizendjarig vrederijk waarin Christus Jezus zelf vanuit Jeruzalem de aarde zal regeren. Daarna zal God zelf alle mensen die geleefd hebben oordelen naar hun werken, waarna hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde schept waar gerechtigheid woont.