Beleidsplan Stichting Christengemeenschap Middelburg

CGN Christengemeenschap Middelburg bestaat uit circa 90 gemeenteleden, voor het grootste deel woonachtig op Walcheren en de Bevelanden. Ongeveer de helft van onze gemeenteleden is onder de 25 jaar, waardoor er veel nadruk ligt op bijeenkomsten en activiteiten voor kinderen en jeugd.

Deze regionale stichting heeft op dit moment geen onroerend goed in bezit, maar huurt een locatie voor haar bijeenkomsten. Er is veel behoefte om samen te komen, zowel voor samenkomsten als allerlei aanvullende activiteiten op gebied van spel, sport, creatief en muziek. Het volledig afhankelijk zijn van te huren faciliteiten hiervoor wordt ervaren als een behoorlijk belemmerende factor. Voor de toekomst wordt er daarom via vrijwilligerswerk en giften gespaard om het mogelijk te maken om eigen passende faciliteiten in eigendom te verkrijgen. sport- en spel activiteiten worden hoofdzakelijk in samenwerking met vereniging Active aangeboden.

Besteding van de middelen

De totale jaarlijkse uitgaven zijn te vinden in de jaarrekeningen van de stichting die gepubliceerd zijn op www.cgn.nl. In hoofdlijnen zijn de uitgaven te verdelen in:

  • Bijeenkomsten Stichting Christengemeenschap Middelburg.
    Bestaande uit algemene samenkomsten, jeugdsamenkomsten, mentoravonden, doopdiensten, kindersamenkomsten, Bijbelstudies, seniorenbijeenkomsten en zang- en muziekactiviteiten.
  • Bijdrage aan de werkzaamheden van de landelijk opererende Stichting Christelijke Gemeente Nederland (CGN)
  • Internationaal zendingswerk

Zeggenschap

Er is geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon die over het vermogen van de stichting kan beschikken. Dit is ook formeel afgedekt middels de statuten van de stichting. In de praktijk is er goed overleg over prioriteit en inhoud van projecten en activiteiten binnen het bestuur van de stichting en ook met de landelijke leiding van CGN.

Beheer van vermogen

De stichting houdt een vermogen aan om haar bezittingen en activiteiten te kunnen financieren. Met name is dit vermogen bedoeld en benodigd om de materiële vaste activa te financieren. In het algemeen is het eigen vermogen niet hoger dan de boekwaarde van de materiële vaste activa, vermeerderd met de financiële omvang van de activiteiten in het komende jaar.

Beloningen

Alle activiteiten worden mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers. Zonder de inzet van deze vrijwilligers is de uitvoering van een groot aantal algemeen nut beogende activiteiten niet mogelijk. Deze vrijwilligers ontvangen in het algemeen geen vergoeding, vaak zelfs geen onkostenvergoeding. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld voor hun bestuurswerk.

Administratie

De administratie is zodanig ingericht dat duidelijk inzage bestaat in o.a.:

  • de aard en omvang van betaalde kosten;
  • de aard en omvang van de wervingskosten voor het genereren van inkomsten;
  • de aard en omvang van overige inkomsten
  • de omvang en samenstelling van het vermogen.

Liquidatie

Statutair is bepaald dat bij opheffen van een stichting het vermogen van die stichting wordt uitgekeerd aan een instelling met eenzelfde doelstelling.

Groep

Stichting Christengemeenschap Middelburg valt onder een groepsbeschikking samen met Stichting Christelijke Gemeente Nederland (CGN). Voor meer informatie over het beleid verwijzen we u naar het algemene beleidsplan van Christelijke Gemeente Nederland (CGN).

Juni 2021.