Jaarrekening 2014 Schermer

Balans per 31 december 2014

Debet

Credit

Materiele vaste activa

1.502.627

Vlottende activa

47.297

Vreemd vermogen langlopend

708.540

Vreemd vermogen kortlopend

14.261

Eigen Vermogen

827.123

Totalen

1.549.924

1.549.924

Staat van baten en lasten 2014

Baten

Lasten

Giften

286.765

Overige baten

52.710

Huisvestingskosten

28.691

Kosten activiteiten

290.909

Algemene kosten

5.696

Afschrijvingen

9.061

Financieringskosten

34.630

Bijzondere baten/lasten

10.514

Exploitatiesaldo

-18.998

Totalen

349.989

349.989

Toelichting balans 31 december 2014

Onroerende zaken

1.473.373

Overige Materiele vaste activa

29.254

Leningen u/g

13.613

Overige vorderingen

1.799

Debiteuren

0

Geldmiddelen

31.884

Crediteuren

578

Nog te betalen kosten

13.683

Toelichting baten 2014

Algemene giften

329.912

Verhuur onroerend goed

9.321

Overige baten

242

339.475

Toelichting lasten 2014

Huisvestingskosten:
Kosten onderhoud

9.402

Energie en water

12.063

Verzekeringen en belastingen

7.226

28.691

Kosten activiteiten:
Kosten bijeenkomsten

15.719

Zendingsbijdragen

30.635

Kosten jeugdwerk

40.641

Kosten kinderwerk

2.108

Kosten clubwerk

7.698

Overige kosten activiteiten

194.108

290.909

Algemene kosten:
Kosten telefoon, multimedia

815

Overige algemene kosten

4.881

5.696

Financieringsbaten- en lasten:
Ontvangen rente

0

Betaalde rente en kosten

34.630

34.630

Bijzondere baten en lasten:
Vrijval reserve inrichting achterland 10.514