Beleidsplan Stichting CGN Almelo

CGN Almelo bestaat in 2020 uit ongeveer 310 personen die actief willen deelnemen aan het gemeenteleven. Doorgaans zijn er wekelijks kinder-, jeugd- en algemene bijeenkomsten. Maandelijks zijn er medioren- en seniorenbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten worden ingevuld met gebed, christelijke gezangen en evangelieverkondiging uit de Bijbel. Daarnaast wordt er gelegenheid geboden uitzendingen van BrunstadTV bij te wonen met eenzelfde invulling en er is een gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst.

Toekomstplannen CGN Almelo

CGN Almelo ontwikkelt een nieuwe locatie aan de Almelosestraat met o.a.de realisatie van een samenkomstgebouw. Het bestuur van de stichting heeft een werkgroep gevraagd na te denken over de behoeftes van CGN Almelo voor de lange termijn (na 2020) mede naar aanleiding van het samengaan van de CGN-gemeenten Almelo en Usselo. Op voorhand is er al wel een begin gemaakt met het verwerven van fondsen, zodat we een financiële buffer hebben waarmee we van start kunnen gaan.

Besteding van de middelen

De bestedingen, uitsluitend of nagenoeg uitsluitend ten behoeve van de geloofsopbouw, zijn globaal te verdelen in:

  • Bijeenkomsten CGN Almelo
  • Bijdrage aan de werkzaamheden van Stichting Christelijke Gemeente Nederland (CGN)
  • Internationaal zendingswerk

De inkomsten worden volledig verkregen uit giften.

De kosten bestaan voornamelijk uit onderhoud en investeringen verbonden aan huisvesting. De totale jaarlijkse uitgaven zijn te vinden in de jaarrekening van Stichting CGN Almelo die gepubliceerd is op www.cgn.nl.

Zeggenschap

Er is geen natuurlijke persoon noch een rechtspersoon die over het vermogen van de stichting kan beschikken. Dit is ook formeel afgedekt middels de statuten van de stichting.

Beheer van vermogen

De stichting houdt een vermogen aan om haar bezittingen en activiteiten te kunnen financieren. Met name is dit vermogen bedoeld en benodigd om de materiële vaste activa te financieren. In het algemeen is het eigen vermogen niet hoger dan de boekwaarde van de materiële vaste activa, vermeerderd met de financiële omvang van de activiteiten in het komende jaar. Er is een bestemmingsreserve ten behoeve van geplande investeringen voor huisvesting.

Beloningen

Alle activiteiten worden mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers. Zonder de inzet van deze vrijwilligers is de uitvoering van een groot aantal algemeen nut beogende activiteiten niet mogelijk. Deze vrijwilligers ontvangen in het algemeen geen vergoeding, vaaks zelfs geen onkostenvergoeding. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld voor hun bestuurswerkzaamheden.

Administratie

De administratie is zodanig ingericht dat duidelijk inzage bestaat in o.a.:

  • De aard en omvang van kosten en uitgaven;
  • De aard en omvang van inkomsten;
  • De aard en omvang van het vermogen.

Liquidatie

Statutair is bepaald dat bij opheffen van de stichting het vermogen van de stichting wordt uitgekeerd aan een instelling met eenzelfde doelstelling.

Stichting CGN Almelo valt onder een groepsbeschikking samen met Stichting Christelijke Gemeente Nederland (CGN). Voor meer informatie over het beleid verwijzen we u naar het algemene beleidsplan van Christelijke Gemeente Nederland (CGN).

Juni 2021