Jaarrekening 2014 Rotterdam

Balans per 31 december 2014

Debet

Credit

Materiele vaste activa

1.035.816

Financiele vaste activa

53.891

Vlottende activa

58.779

Fondsen

64.301

Vreemd vermogen langlopend

252.000

Vreemd vermogen kortlopend

30.150

Eigen Vermogen

802.035

Totalen

1.148.486

1.148.486

Staat van baten en lasten 2014

Baten

Lasten

Giften

88.873

Overige baten

5.855

Financieringsbaten

4

Huisvestingskosten

33.889

Kosten activiteiten

33.844

Algemene kosten

3.377

Afschrijvingen

1.000

Financieringskosten

11.862

Bijzondere baten/lasten

63

Exploitatiesaldo

10.697

Totalen

94.732

92.732

Toelichting balans 31 december 2014

Onroerende zaken

1.035.815

Overige Materiele vaste activa

1

Leningen u/g

53.891

Overige vorderingen

2.019

Debiteuren

14.080

Geldmiddelen

42.680

Crediteuren

451

Vooruitontvangen/nog te betalen

13.199

Toelichting baten 2014

Algemene giften

88.873

Verhuur onroerend goed

5.550

Overige baten

305

Toelichting lasten 2014

Huisvestingskosten:
Kosten onderhoud

10.125

Energie en water

10.435

Verzekeringen en belastingen

1.654

Kosten huur

9.681

Overige kosten

1.994

33.889

Kosten activiteiten:
Kosten bijeenkomsten

23.597

Zendingsbijdragen

6.190

Kosten seniorenactiviteiten

925

Kosten kinderwerk

189

Kosten clubwerk

2.583

Overige kosten activiteiten

360

33.844

Algemene kosten:
Kosten telefoon, multimedia

896

Kantoor- en administratiekosten

1.845

Overige algemene kosten

636

3.377

Financieringsbaten- en lasten:
Ontvangen rente

0

Betaalde rente en kosten

11.862

11.862

Bijzondere baten en lasten:

63