Beleidsplan Stichting CGN Utrecht

Vastgesteld op 27 september 2022

Relatie met CGN, Stichting CGN, Stichting DKM

CGN Utrecht is een Nederlandse gemeente van de geloofsgemeenschap Christelijke Gemeente Nederland (CGN). CGN Utrecht kent daarbij de juridische vorm van een stichting, genaamd stichting CGN Utrecht.

Stichting CGN heeft een eigen beleidsplan. Deze staat gepubliceerd onder https://www.cgn.nl/organisatie/anbi-informatie/nederland/beleidsplan/.

Stichting CGN Utrecht, stichting Christelijke Gemeente Nederland en de stichtingen van de andere CGN-gemeenten vormen ten aanzien van de registratie als algemeen nut beogende instelling (ANBI) een groep en hebben hiervoor een groepsbeschikking verkregen.

Stichting CGN Utrecht is statutair verbonden aan stichting DKM Nederland (KvK 08120216). Dit is een gelieerde stichting waarin slechts een controlerende vorm van zeggenschap plaatsvindt, maar waarin geen middelen zijn of worden gehouden.

Doelstelling

Het doel van stichting CGN Utrecht is in haar statuten als volgt verwoord:

  • De stichting heeft een ideëel doel en wel: de bevordering van geloofsopbouw en gemeenschap tussen christenen alsmede evangelieverkondiging, één en ander op de grondslag van gehoorzaamheid aan de Bijbel als het Woord van God.
  • De stichting streeft dit doel onder meer na door het in eigendom en/of beheer verwerven van onroerende en roerende zaken en deze te (doen) exploiteren ten behoeve van bijeenkomsten, conferenties, kinder- en jeugdactiviteiten en andere vormen van samenzijn, waaronder begrepen gemeenschappelijke recreatie, alsmede door het uitlenen van gelden aan derden ten behoeve van de aankoop van registergoederen die bij de Stichting CGN Utrecht in gebruik zullen zijn al dan niet met hypothecaire dekking.

Afwezigheid van winstoogmerk

De stichting heeft geen winstoogmerk. Dit blijkt zowel uit de statuten als de feitelijke werkzaamheden. Indien en voor zover stichting CGN Utrecht met bepaalde activiteiten opbrengsten realiseert, dan zullen deze overeenkomstig de doelstelling worden besteed.

Geen beloning

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Bestemming liquidatiesaldo bij opheffing

Het bestuur van stichting CGN Utrecht is bevoegd om met schriftelijke goedkeuring van stichting DKM Nederland te besluiten tot ontbinding van de stichting. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. De statuten van stichting CGN Utrecht bepalen dat een eventueel batig liquidatiesaldo wordt uitgekeerd aan een door Stichting DKM Nederland aangewezen in Nederland gevestigde algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling.

Feitelijke activiteiten

De feitelijke activiteiten van Stichting CGN Utrecht bestaan in de kern uit het organiseren van christelijke bezinningsbijeenkomsten die bestaan uit evangelieverkondiging, Bijbelonderricht, belijden van het geloof, zingen van geestelijke liederen en gebed. Stichting CGN Utrecht huurt ruimtes in ‘de Trimaran’ op Tuibrug 6 te Houten voor het houden van deze bijeenkomsten. De groep personen die de bijeenkomsten bezoekt bestaat uit circa 100 personen, woonachtig in Nieuwegein en omgeving.

Welzijn en veiligheid

Het is ons doel en streven dat ieder gemeentelid zich veilig weet op elke plek in ons gemeenteleven, in het bijzonder de kinderen en jongeren. Veiligheid is geen vanzelfsprekendheid, maar vraagt om alertheid en een bewuste inzet. Daarom wordt binnen CGN regelmatig aandacht besteed aan dit belangrijke onderwerp.

Vrijwilligers die zich inzetten voor activiteiten met kinderen en jongeren worden aangesteld conform het aanstellingsbeleid van CGN, waarbij o.a. een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moet worden overlegd.

Werving van gelden

De inkomsten van stichting CGN Utrecht bestaan primair uit giften van geloofsgenoten. Verder ontvangt de stichting rente van een lening.

Bestedingen

De inkomsten van stichting CGN Utrecht worden hoofdzakelijk besteed aan de volgende doelstellingen:

  1. Huisvestingskosten en bijeenkomsten
  2. Bijdrage aan stichting CGN (landelijk)

Reserves

Verder houdt de stichting de volgende reserves aan:

  1. Continuïteitsreserve
  2. Reservering financiering activa

Als richtlijn voor de maximale hoogte van de continuïteitsreserve wordt 1,5 keer de exploitatie begroting aangehouden.

De reservering financiering activa betreft de lening aan de eigenaar van het pand waarin CGN Utrecht bijeenkomsten houdt.

Financiële verantwoording

De financiële administratie wordt gedaan door een professionele dienstverlener. Stichting CGN Utrecht stelt zelf de jaarrekening op en laat deze voorzien van een samenstellingsverklaring door een onafhankelijke accountant. De bestuursadministratie is verder zodanig ingericht dat dit inzicht geeft in de besluitvorming van het bestuur en de activiteiten van stichting CGN Utrecht. De administratie, begroting en financiële verantwoording is ingericht conform de daarvoor geldende jaarverslagleggingsrichtlijnen.

Stichting CGN Utrecht stelt jaarlijks een begroting op. Eveneens wordt verantwoording afgelegd middels een jaarverslag, waarvan de vaststelling geschiedt door het bestuur.

Het financieel beleid en beheer vindt plaats op een adequaat niveau. De administratie is zodanig ingericht dat duidelijk inzage bestaat in o.a. de aard en omvang van ontvangen donaties, het aanwezige vermogen, de wijze van besteding van middelen en de (kosten)vergoeding aan functionarissen, bestuurders en/of toezichthouders.

Doelbestedingen worden uitgevoerd na een beoordeling door het bestuur en indien de omvang van de besteding dit rechtvaardigt op grond van schriftelijke opdrachten en/of overeenkomsten.

Evaluatie van het beleid

Dit beleidsplan wordt wanneer nodig geëvalueerd en bijgesteld door het bestuur.