Jaarrekening 2013 CGN

Balans per 31 december 2013

Debet

Credit

Materiele vaste activa

0

Financiele vaste activa

1.860.057

Vlottende activa/vorderingen

774.959

Liquide middelen

0

Vreemd vermogen langlopend

2.076.546

Vreemd vermogen kortlopend

111.898

Eigen Vermogen

446.572

Totalen

2.635.016

2.635.016

Staat van baten en lasten 2013

Baten

Lasten

Bijdragen en giften

2.001.504

Overige baten

248.314

Financieringsbaten

4.671

Huisvestingskosten

4.040

Kosten activiteiten

2.129.967

Algemene kosten

71.097

Afschrijvingen

0

Financieringskosten

17.721

Bijzondere baten/lasten

0

Exploitatiesaldo

31.664

Totalen

2.254.489

2.254.489

Toelichting balans 31 december 2013

Onroerende zaken

0

Overige Materiele vaste activa

0

Leningen u/g

851.046

Overige vorderingen

1.409.011

Debiteuren

39.059

Geldmiddelen

335.900

Crediteuren

111.898

Onderhandse leningen

1.370.524

Leningen o/g

706.022

Toelichting baten 2013

Bijdragen en giften

2.001.504

Verhuur onroerend goed

0

Overige baten

248.314

Totaal

2.254.489

Toelichting lasten 2013

Huisvestingskosten:

4.040

Kosten huur

4.040

Kosten activiteiten:
Kosten bijeenkomsten

510.053

Zendingsactiviteiten

517.061

Schenkingen

1.073.500

Overige kosten activiteiten

29.353

2.129.967

Algemene kosten:
Managementskosten

0

Kosten advies en begeleiding

68.094

Overige algemene kosten

3.003

71.097

Financieringsbaten- en lasten
Ontvangen rente

0

Betaalde rente en kosten

17.721

17.721