Jaarrekening 2015 Schermer

Balans per 31 december 2015

Debet

Credit

Materiele vaste activa

1.497.548

Vlottende activa

78.647

Vreemd vermogen langlopend

694.879

Vreemd vermogen kortlopend

39.087

Eigen Vermogen

842.139

Totalen

1.576.105

1.576.105

Staat van baten en lasten 2015

Baten

Lasten

Giften

285.307

Overige baten

24.492

Huisvestingskosten

29.079

Kosten activiteiten

213.066

Algemene kosten

5.649

Afschrijvingen

13.025

Financieringskosten

33.963

Totalen

309.799

294.782

Toelichting balans 31 december 2015

Onroerende zaken

1.472.739

Overige Materiele vaste activa

24.719

Leningen u/g

13.613

Overige vorderingen

5.583

Debiteuren

0

Geldmiddelen

59.451

Nog te betalen kosten

39.087

1.576.105

Toelichting baten 2015

Algemene giften

285.307

Verhuur onroerend goed

11.039

Overige baten

13.453

309.799

Toelichting lasten 2015

Huisvestingskosten:
Kosten onderhoud

9.579

Energie en water

8.631

Verzekeringen en belastingen

9.556

27.766

Kosten activiteiten:
Kosten bijeenkomsten

13.588

Zendingsbijdragen

30.690

Kosten jeugdwerk

12.427

Kosten kinderwerk

1.389

Kosten clubwerk

5.788

Overige kosten activiteiten

150.105

213.987

Algemene kosten:
Kosten telefoon, multimedia

2.189

Kantoor- en administratiekosten

617

Overige algemene kosten

3.505

6.311

Financieringsbaten- en lasten:
Ontvangen rente

0

Betaalde rente en kosten

33.693

33.693