Activiteitenverslag CGN Groningen 2020

Doelstelling

Stichting CGN Groningen heeft de Bijbel, het Woord van God, als ideële christelijke grondslag. De stichting heeft als doel de bevordering van geloofsopbouw, gemeenschap tussen christenen onderling, en evangelieverkondiging. De stichting streeft dit doel onder meer na door het in eigendom en/of beheer verwerven van onroerende en roerende zaken en deze te (doen) exploiteren ten behoeve van bijeenkomsten, conferenties, kinder- en jeugdactiviteiten en andere vormen van samenzijn, waaronder begrepen gemeenschappelijke recreatie.

Het doel van alle activiteiten is dat ieder vrijwillig en uit eigen overtuiging kiest voor een leven met Jezus Christus en in navolging van Hem. Vanuit dit persoonlijke geloof is de Bijbelse boodschap bepalend voor ons gedrag en de keuzes die wij maken in ons persoonlijk leven, ons gezinsleven, ons gemeenteleven en op onze plek in de maatschappij. Ons doel is dat vanuit deze persoonlijke overtuiging ieder zijn plek en taak binnen onze geloofsgemeenschap vindt en ontwikkelt; jong en oud, ieder naar de mogelijkheden en bekwaamheden die hij of zij heeft. Dit uit zich in brede participatie en betrokkenheid bij ons gemeenteleven met haar activiteiten.

Stichting CGN Groningen valt als ANBI onder een groepsbeschikking met Stichting Christelijke Gemeente Nederland (CGN). Lees ook over de landelijke activiteiten van laatstgenoemde stichting in het activiteitenverslag van CGN.

Over CGN Groningen

CGN Groningen bestaat uit circa 300 gemeenteleden die verspreid in Groningen, Drenthe en Friesland wonen, voornamelijk in Stadskanaal en Nieuw-Buinen. Voor bijeenkomsten en activiteiten wordt een accommodatie gehuurd op het terrein van Stichting Pagedal Conferentiecentrum aan de Hoveniersweg 1 in Stadskanaal.

Onze gemeente bestaat voor 2/3 uit personen onder de 35 jaar, waarvan bijna 100 kinderen onder de 13 jaar. We zien het als één van de belangrijkste investeringen om de opgroeiende generatie goede mogelijkheden te bieden voor activiteiten binnen veilige en christelijke kaders. Wekelijks kunnen kinderen en jongeren deelnemen aan opbouwende en leerzame bijeenkomsten die speciaal zijn afgestemd op deze doelgroep. In samenwerking met vereniging Active worden daarnaast verschillende ondersteunende sport- en spelactiviteiten aangeboden.

Gemeenteleven in coronatijd

In 2020 brak de wereldwijde Covid-19 pandemie uit, waardoor ook voor ons het jaar 2020 heel anders verliep dan voorzien. In maart werden ineens alle fysieke activiteiten op onze gemeentelocatie afgelast en zochten we naar manieren om de geloofsopbouw online voort te zetten. We zijn al snel gestart met online samenkomsten voor onze eigen gemeente. Daarnaast namen we actief deel aan de nationale online samenkomsten van CGN en de internationale online conferenties van BCC.  Vanwege de goede technische faciliteiten in onze accommodatie, is deze ook ingezet voor bijdragen aan zowel de nationale als de internationale online samenkomsten. Van deze online samenkomsten is ook een deel openbaar beschikbaar gesteld op YouTube.

Toen de overheid eind april groen licht gaf voor de eerste versoepelingen, zochten we binnen de kaders steeds naar passende mogelijkheden om ons lokale gemeenteleven op een verantwoorde manier vorm te geven. Zo organiseerden we bijeenkomsten voor kleine doelgroepen die ook werden uitgezonden naar de gemeenteleden thuis. Vanwege de verplichte 1,5 meter onderlinge afstand was de ruimte in onze zaal te klein om bijeen te komen met de jeugdgroep laat staan als gehele gemeente. Er werd creatief gezocht naar oplossingen. De ene keer werd een bepaalde leeftijdsgroep uitgenodigd, terwijl de anderen thuis online mee volgden. De andere keer werd er buiten een activiteit georganiseerd voor jongeren. Ook waren er wekelijks online samenkomsten en activiteiten voor de kinderen. We zijn dankbaar voor alle geloofsopbouw die ondanks de beperkingen toch mogelijk is gemaakt.

Gemeentelocatie

Ondanks alle beperkingen werd er alvast nagedacht hoe we onze gemeenteplek beter kunnen laten functioneren in de tijd na de coronacrisis. Een werkgroep heeft vanaf 2020 nagedacht over ons buitenterrein, dat grotendeels nog niet was ingericht. Na overleg met de gemeenteleden heeft het bestuur gekozen voor de herinrichting van het buitenterrein, met mogelijkheden voor buitensamenzijn en speelvoorzieningen voor kinderen. De uitvoering zal zo spoedig mogelijk starten.

Regelmatig organiseren we op zaterdag een werkdag voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden van onze zaal en op het terrein. Het grootste deel van de onderhoudswerkzaamheden worden op vrijwillige basis uitgevoerd door onze gemeenteleden.

Fondswerving

De inkomsten van Stichting CGN Groningen bestaan hoofdzakelijk uit giften van onze gemeenteleden. Voor alle giften geldt: ieder draagt vrijwillig en naar vermogen bij. In 2020 ontving Stichting CGN Groningen €545.086,00 aan inkomsten, die zijn gebruikt voor dekking van onze huishoudelijke kosten, onze bijdrage aan de gemeenschappelijke kosten van Stichting CGN (landelijk), en als reservering in het huisvestingsfonds en voor zendingsactiviteiten. Een overzicht van inkomsten en uitgaven is opgenomen in de jaarrekening.

Welzijn en veiligheid

Het is ons doel en streven dat de kinderen en jongeren zich veilig voelen en geliefd binnen het gemeenteleven. Veiligheid is geen vanzelfsprekendheid, maar vraagt om alertheid en een bewuste inzet.

Vrijwilligers die zich inzetten voor activiteiten met kinderen en jongeren worden aangesteld conform het aanstellingsbeleid van CGN, waarbij o.a. een Verklaring Omtrent Gedrag moet worden overlegd. Bij de start van het seizoen in september hebben alle kinder- en jongerenwerkers de basistraining sociale veiligheid van CGN gevolgd.

Juni 2021