Verslag uitgeoefende activiteiten Stichting CGN Rotterdam

Doelstelling

Stichting CGN Rotterdam heeft als ideële christelijke grondslag de Bijbel, opgevat als het Woord van God. De stichting heeft als doel de bevordering van geloofsopbouw en gemeenschap tussen christenen en evangelieverkondiging, op de grondslag van gehoorzaamheid aan de Bijbel.

De stichting streeft dit doel onder meer na door het in eigendom en/of beheer verwerven van onroerende en roerende zaken en deze te (doen) exploiteren ten behoeve van bijeenkomsten, conferenties, kinder- en jeugdactiviteiten en andere vormen van samenzijn, waaronder begrepen gemeenschappelijke recreatie.

Het doel van alle activiteiten is dat ieder vrijwillig en uit eigen overtuiging kiest voor een leven met Jezus Christus. Vanuit dit persoonlijke geloof is de Bijbelse boodschap bepalend voor ons gedrag en de keuzes die wij maken in ons persoonlijk leven, ons gezinsleven, ons gemeenteleven en op onze plek in de maatschappij. Ons doel is dat vanuit deze persoonlijke overtuiging ieder zijn plek en taak binnen onze geloofsgemeenschap vindt en ontwikkelt. Jong en oud, ieder naar de mogelijkheden en bekwaamheden die hij of zij heeft. Dit uit zich in brede participatie en betrokkenheid bij ons gemeenteleven met haar activiteiten.

Stichting CGN Rotterdam valt als ANBI onder een groepsbeschikking met Stichting Christelijke Gemeente Nederland (CGN). Lees ook over de landelijke activiteiten van laatstgenoemde stichting in het activiteitenverslag van CGN.

Over CGN Rotterdam

CGN Rotterdam bestaat uit ongeveer 160 gemeenteleden die verspreid in het Rijnmondgebied wonen met als kernen Zoetermeer, Capelle aan den IJssel, Lansingerland en Vlaardingen. Ruim 60% van onze gemeenteleden zijn kinderen en jongeren.

We zien het als één van de belangrijkste investeringen om de opgroeiende generatie goede mogelijkheden te bieden voor activiteiten binnen veilige en christelijke kaders. Wekelijks kunnen kinderen en jongeren deelnemen aan opbouwende en leerzame bijeenkomsten speciaal afgestemd op de doelgroep. In samenwerking met vereniging Active worden daarnaast verschillende ondersteunende sport- en spel activiteiten aangeboden 1).

Gemeenteleven in coronatijd

In 2020 brak de wereldwijde Covid-19 pandemie uit, waardoor ook voor ons het jaar 2020 heel anders verliep dan voorzien. In maart werden ineens alle fysieke activiteiten in ons samenkomstgebouw De Zwaluw afgelast en zochten we naar manieren om de geloofsopbouw online voort te zetten. Naast het organiseren van online meetings voor onze eigen gemeente, namen we actief deel aan de nationale online bijeenkomsten van CGN en de internationale online conferenties van BCC.

Toen de overheid eind april groen licht gaf voor de eerste versoepelingen, zochten we binnen de kaders steeds naar passende mogelijkheden om ons lokale gemeenteleven op een verantwoorde manier vorm te geven.

Vanwege het gunstige weer konden we in de zomerperiode regelmatig openlucht samenkomsten houden op onze locatie aan de Oude Bovendijk 212.

Vanwege de verplichte 1,5 meter onderlinge afstand was er slechts plaats voor maximaal 30 personen in onze samenkomstzaal. De anderen konden thuis de samenkomst meevolgen via een video stream. Het bleef behelpen, maar we zijn dankbaar voor alle geloofsopbouw die ondanks de beperkingen toch mogelijk is geweest.

Gemeentelocatie

Sinds 1978 maakt onze gemeente gebruik van het voormalig schoolgebouw De Zwaluw aan de Oude Bovendijk 212 te Rotterdam.

Deze accommodatie voldoet al geruime tijd niet meer aan onze behoeften en wij zijn daarom voornemens om binnen afzienbare tijd op de locatie aan de Oude Bovendijk 212 te Rotterdam een nieuwe accommodatie te realiseren. Voor de investeringen die daarvoor nodig zijn, wordt gespaard in een spaarfonds van de stichting dat ondergebracht is bij Stichting Christelijke Gemeente Nederland (CGN). Zie het jaarverslag 2020 van CGN voor verdere details.

Het bestemmingsplan voor deze locatie is op 19 september 2018 onherroepelijk geworden, zodat een aanvang kon worden gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwbouw. In 2019 is daarom een projectorganisatie ingericht die de nieuwbouwplannen verder gaat uitwerken.

Vooruitlopend op de nieuwbouw van de samenkomstzaal met nevenruimtes wordt sinds 2017 gewerkt aan de inrichting van het terrein. In 2020 is opnieuw een onderdeel van het terreinontwerp uitgevoerd, namelijk de aanleg van nieuwe waterwegen en een speelweide.

Fondswerving

De inkomsten van Stichting CGN Rotterdam bestaan hoofdzakelijk uit giften afkomstig van onze gemeenteleden. Voor alle giften geldt: ieder draagt vrijwillig en naar vermogen bij. Op deze manier dragen we samen de lasten.

In 2020 ontving Stichting CGN Rotterdam € 444.946,- aan inkomsten, die zijn gebruikt ter dekking van onze huishoudelijke kosten, onze bijdrage aan de gemeenschappelijke kosten van Stichting CGN (landelijk), als reservering in het huisvestingsfonds en voor zendingsactiviteiten.

Een overzicht van inkomsten en uitgaven is opgenomen in de jaarrekening.

Welzijn en veiligheid

Het is ons doel en streven dat ieder gemeentelid zich veilig weet op elke plek in ons gemeenteleven, in het bijzonder de kinderen en jongeren. Veiligheid is geen vanzelfsprekendheid, maar vraagt om alertheid en een bewuste inzet. Daarom vragen we binnen CGN Rotterdam regelmatig aandacht voor dit belangrijke onderwerp. Vrijwilligers die zich inzetten voor activiteiten met kinderen en jongeren worden aangesteld conform het aanstellingsbeleid van CGN, waarbij o.a. een Verklaring Omtrent Gedrag moet worden overlegd. Bij de start van het seizoen in september hebben alle kinder- en jongerenwerkers de basistraining sociale veiligheid van CGN gevolgd.

Rotterdam, Juni 2021

 

1) Voor meer informatie over de samenwerking met vereniging Active: Vereniging Active

2) Zie ook Online-programma voor geloofsopbouw – Christelijke Gemeente Nederland (CGN)

 

Bewaren