Activiteitenverslag CGN Terwolde 2020

Doelstelling

Stichting CGN Terwolde heeft als ideële christelijke grondslag de Bijbel, opgevat als het Woord van God. De stichting heeft als doel de bevordering van geloofsopbouw en gemeenschap tussen christenen en evangelieverkondiging, op de grondslag van gehoorzaamheid aan de Bijbel.

De stichting streeft dit doel onder meer na door het in eigendom en/of beheer verwerven van onroerende en roerende zaken en deze te (doen) exploiteren ten behoeve van bijeenkomsten, conferenties, kinder- en jeugdactiviteiten en andere vormen van samenzijn, waaronder begrepen gemeenschappelijke recreatie.

Het doel van alle activiteiten is dat ieder vrijwillig en uit eigen overtuiging kiest voor een leven met Jezus Christus. Vanuit dit persoonlijke geloof is de Bijbelse boodschap bepalend voor ons gedrag en de keuzes die wij maken in ons persoonlijk leven, ons gezinsleven, ons gemeenteleven en op onze plek in de maatschappij. Ons doel is dat vanuit deze persoonlijke overtuiging ieder zijn plek en taak binnen onze geloofsgemeenschap vindt en ontwikkelt. Jong en oud, ieder naar de mogelijkheden en bekwaamheden die hij of zij heeft. Dit uit zich in brede participatie en betrokkenheid bij ons gemeenteleven met haar activiteiten.

Stichting CGN Terwolde valt als ANBI onder een groepsbeschikking met Stichting Christelijke Gemeente Nederland (CGN). Lees ook over de landelijke activiteiten van laatstgenoemde stichting in het activiteitenverslag van CGN.

Over CGN Terwolde

CGN Terwolde bestaat uit ongeveer 260 mensen, woonachtig in Apeldoorn, Deventer en omgeving. Het betreft een groep die vrij gelijkmatig verdeeld is over de verschillende leeftijdscategorieën, met een groeiende groep kinderen t/m 12 jaar.

Wekelijks worden christelijke diensten georganiseerd voor kinderen, schoolgaande jeugd en volwassenen. We zien het als één van de belangrijkste investeringen om de opgroeiende generatie goede mogelijkheden te bieden voor activiteiten binnen veilige en christelijke kaders. Kinderen en jongeren kunnen deelnemen aan opbouwende en leerzame bijeenkomsten speciaal afgestemd op de doelgroep. In samenwerking met vereniging Active (1) worden daarnaast verschillende ondersteunende sport- en spel activiteiten aangeboden.

 

Gemeenteleven in coronatijd

In 2020 brak de wereldwijde Covid-19 pandemie uit, waardoor ook voor ons het jaar 2020 heel anders verliep dan voorzien. In maart werden ineens alle fysieke activiteiten op onze gemeentelocatie afgelast en zochten we naar manieren om de geloofsopbouw online voort te zetten. Naast het organiseren van online meetings voor onze eigen gemeente, volgden we de nationale online bijeenkomsten van CGN (2) en de internationale online conferenties van BCC.

Tijdens de versoepelingen in de zomerperiode en de daaropvolgende strengere beperkingen in het najaar is steeds gezocht naar passende mogelijkheden om ons lokale gemeenteleven op een verantwoorde manier vorm te geven. Zo zijn technische middelen aangeschaft om beeld en geluid te streamen zodat ieder thuis mee kan volgen.

Gemeentelocatie

De bijeenkomsten vinden plaats op onze gemeentelocatie aan de Kadijk 18-20 te Terwolde, een centrale plek voor de meeste deelnemers. Van oorsprong bestond het terrein uit een oude school en een woonhuis. In de jaren 80 is er een grotere zaal gebouwd met toiletgroepen en een keuken. De staat van onderhoud van de zaal vraagt om nieuwbouw. Daarom wordt er gespaard, om zodoende voldoende middelen te verkrijgen voor een toekomstig nieuw samenkomstgebouw. Deze middelen worden tijdelijk beheerd door Stichting Christelijke Gemeente Nederland (CGN).

Omdat het nog een aantal jaar zal duren voordat wij een nieuwe zaal zullen bouwen en de behoefte groeide aan een aantal verbeteringen hebben wij in 2020/2021 onze gemeentelocatie een upgrade gegeven bestaande uit een upgrade van het gebouw, de inrichting en het terras.

Fondswerving

De inkomsten van Stichting CGN Terwolde bestaan hoofdzakelijk uit giften afkomstig van onze gemeenteleden. Voor alle giften geldt: ieder draagt vrijwillig en naar vermogen bij. Op deze manier dragen we samen.

In 2020 ontving Stichting CGN Terwolde € 473.179,15 aan inkomsten, die zijn gebruikt ter dekking van onze huishoudelijke kosten, onze bijdrage aan de gemeenschappelijke kosten van Stichting CGN (landelijk), en als reservering in het huisvestingsfonds en voor zendingsactiviteiten.

Voor de upgrade aan onze zaal is totaal € 100.000,- gebudgetteerd. Een deel van de uitgaven hiervan hebben plaatsgevonden in 2020, het restant in 2021.

Een overzicht van inkomsten en uitgaven is opgenomen in de jaarrekening.

Welzijn en veiligheid

Het is ons doel en streven dat ieder gemeentelid zich veilig weet op elke plek in ons gemeenteleven, in het bijzonder de kinderen en jongeren. Veiligheid is geen vanzelfsprekendheid, maar vraagt om alertheid en een bewuste inzet. Daarom vragen we binnen CGN Terwolde regelmatig aandacht voor dit belangrijke onderwerp. Vrijwilligers die zich inzetten voor activiteiten met kinderen en jongeren worden aangesteld conform het aanstellingsbeleid van CGN, waarbij o.a. een Verklaring Omtrent Gedrag moet worden overlegd. Bij de start van het seizoen in september hebben alle kinder- en jongerenwerkers de basistraining sociale veiligheid van CGN gevolgd.

 

Juni 2021

 

1 Voor meer informatie over de samenwerking met vereniging Active: Vereniging Active

2 Zie ook Online programma voor geloofsopbouw – Christelijke Gemeente Nederland (CGN)