Jaarrekening 2013 Rotterdam

Balans per 31 december 2013

Debet

Credit

Materiele vaste activa

1.093.566

Financiele vaste activa

23.201

Vlottende activa

60.821

Voorzieningen

0

Fondsen

29.054

Vreemd vermogen langlopend

309.750

Vreemd vermogen kortlopend

33.947

Eigen Vermogen

801.838

Totalen

1.177.588

1.177.588

Staat van baten en lasten 2013

Baten

Lasten

Giften

71.725

Overige baten

3.766

Financieringsbaten

15

Huisvestingskosten

25.551

Kosten activiteiten

35.395

Algemene kosten

2.072

Afschrijvingen

1.000

Financieringskosten

8.212

Bijzondere baten/lasten

208

Exploitatiesaldo

3.068

Totalen

75.506

75.506

Toelichting balans 31 december 2013

Onroerende zaken

1.093.565

Overige Materiele vaste activa

1

Leningen u/g

0

Overige vorderingen

1.855

Debiteuren

4.983

Geldmiddelen

53.983

Crediteuren

16.159

Vooruitontvangen/nog te betalen

788

Toelichting baten 2013

Algemene giften

71.725

Verhuur onroerend goed

1.800

Overige baten

1.981

75.506

Toelichting lasten 2013

Huisvestingskosten:
Kosten onderhoud

1.363

Energie en water

11.620

Verzekeringen en belastingen

774

Kosten huur

9.512

Overige kosten

2.281

25.550

Kosten activiteiten:
Kosten bijeenkomsten

6.426

Zendingsbijdragen

22.880

Kosten seniorenactiviteiten

858

Kosten jeugdwerk

0

Kosten kinderwerk

524

Kosten clubwerk

4.019

Overige kosten activiteiten

688

35.395

Algemene kosten:
Kosten telefoon, multimedia

1.034

Kantoor- en administratiekosten

498

Overige algemene kosten

540

2.072

Financieringsbaten- en lasten:
Ontvangen rente

0

Betaalde rente en kosten

8.212

8.212

Bijzondere baten en lasten:
Diverse baten en lasten

14

222