Activiteitenverslag CGN Schermer 2020

Doelstelling

Stichting CGN Schermer heeft als ideële christelijke grondslag de Bijbel, opgevat als het Woord van God. De stichting heeft als doel de bevordering van geloofsopbouw en gemeenschap tussen christenen en evangelieverkondiging, op de grondslag van gehoorzaamheid aan de Bijbel.

De stichting streeft dit doel onder meer na door het in eigendom en/of beheer verwerven van onroerende en roerende zaken en deze te (doen) exploiteren ten behoeve van bijeenkomsten, conferenties, kinder- en jeugdactiviteiten en andere vormen van samenzijn, waaronder begrepen gemeenschappelijke recreatie.

Het doel van alle activiteiten is dat ieder vrijwillig en uit eigen overtuiging kiest voor een leven met Jezus Christus. Vanuit dit persoonlijke geloof is de Bijbelse boodschap bepalend voor ons gedrag en de keuzes die wij maken in ons persoonlijk leven, ons gezinsleven, ons gemeenteleven en op onze plek in de maatschappij. Ons doel is dat vanuit deze persoonlijke overtuiging ieder zijn plek en taak binnen onze geloofsgemeenschap vindt en ontwikkelt. Jong en oud, ieder naar de mogelijkheden en bekwaamheden die hij of zij heeft. Dit uit zich in brede participatie en betrokkenheid bij ons gemeenteleven met haar activiteiten.

Stichting CGN Schermer valt als ANBI onder een groepsbeschikking met Stichting Christelijke Gemeente Nederland (CGN). Lees ook over de landelijke activiteiten van laatstgenoemde stichting in het activiteitenverslag van CGN.

Over CGN Schermer

CGN Schermer bestaat uit circa 230 gemeenteleden die verspreid in Noord-Holland wonen,  globaal in de driehoek Alkmaar-Haarlem-Purmerend. Bijeenkomsten en activiteiten vinden veelal plaats in de gerenoveerde stolpboerderij aan de Westdijk 35 te Zuidschermer.

Bijna de helft van onze gemeenteleden is onder de 25 jaar. We zien het als één van de belangrijkste investeringen om de opgroeiende generatie goede mogelijkheden te bieden voor activiteiten binnen veilige en christelijke kaders. Wekelijks kunnen kinderen en jongeren deelnemen aan opbouwende en leerzame bijeenkomsten speciaal afgestemd op de doelgroep. In samenwerking met vereniging Active worden daarnaast verschillende ondersteunende sport- en spel activiteiten aangeboden1.

Gemeenteleven in coronatijd

In 2020 brak de wereldwijde Covid-19 pandemie uit, waardoor ook voor ons het jaar 2020 heel anders verliep dan voorzien. In maart werden ineens alle fysieke activiteiten op onze gemeentelocatie afgelast en zochten we naar manieren om de geloofsopbouw online voort te zetten. Naast het organiseren van online meetings voor onze eigen gemeente, namen we actief deel aan de nationale online bijeenkomsten van CGN en de internationale online conferenties van BCC.

In april stelden wij onze samenkomstzaal ter beschikking voor de nationale online uitzendingen. De zaal werd omgebouwd tot een tijdelijke maar professionele studio, van waaruit van april tot juli geloofsversterkende uitzendingen verzorgd werden voor alle gemeenteleden in Nederland.2  Deze uitzendingen zijn ook deels openbaar beschikbaar gesteld via Youtube.

Toen de overheid eind april groen licht gaf voor de eerste versoepelingen, zochten we binnen de kaders steeds naar passende mogelijkheden om ons lokale gemeenteleven op een verantwoorde manier vorm te geven. Zo organiseerden we bijeenkomsten voor kleine doelgroepen die ook werden uitgezonden naar de gemeenteleden thuis, en hielden we in de zomerperiode regelmatig openluchtsamenkomsten op ons terrein. Vanwege de verplichte 1,5 meter onderlinge afstand was de ruimte in onze zaal te klein om bijeen te komen met de jeugdgroep laat staan als gehele gemeente. Om extra uitwijkmogelijkheden te creëren zijn twee tenten aangeschaft en is een deel van de schuur met beperkte middelen geschikt gemaakt voor bijeenkomsten. Het bleef behelpen, maar we zijn dankbaar voor alle geloofsopbouw die ondanks de beperkingen toch mogelijk is gemaakt.

Gemeentelocatie

Om ook in de komende jaren te kunnen blijven voorzien in de behoeften van onze gemeente, heeft een werkgroep in 2019 de behoeften en functionaliteiten van onze gemeenteplek in kaart gebracht. De conclusie was helder: onze gemeenteplek biedt voldoende ruimte en potentie, maar de voorzieningen sluiten niet meer aan bij de actuele gebruiksbehoeften.

Na breed overleg met de gemeenteleden heeft het bestuur in januari 2020 gekozen voor de volgende fasering van de upgrade van onze gemeenteplek:

  • Herinrichting van het terras; met mogelijkheden voor buitensamenzijn en speelvoorzieningen voor kinderen, uitvoering gepland voorjaar 2021.
  • Herinrichting 2e/3e verdieping; inrichten voor functioneel gebruik voor specifieke doelgroepen, uitvoering gepland najaar 2021.
  • Opstellen van Plan van Eisen en ontwerp MF-gebouw in 2021, uitvoering nieuwbouw gepland 2024.

In 2020 hebben verschillende projectgroepen gewerkt aan het ontwerpen en voorbereiden van bovengenoemde projecten.

Regelmatig organiseren we op de zaterdag een werkochtend voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden in de stolp en op het terrein. De meeste onderhoudswerkzaamheden worden op vrijwillige basis uitgevoerd door onze gemeenteleden, enkele onderhoudsprojecten zijn uitbesteed aan externe partijen.

Fondswerving

De inkomsten van Stichting CGN Schermer bestaan hoofdzakelijk uit giften afkomstig van onze gemeenteleden. Voor alle giften geldt: ieder draagt vrijwillig en naar vermogen bij. Op deze manier dragen we samen.

In 2020 ontving Stichting CGN Schermer € 398.376,- aan inkomsten, die zijn gebruikt ter dekking van onze huishoudelijke kosten, onze bijdrage aan de gemeenschappelijke kosten van Stichting CGN (landelijk),  en als reservering in het huisvestingsfonds en voor zendingsactiviteiten.

Een overzicht van inkomsten en uitgaven is opgenomen in de jaarrekening: link.

Welzijn en veiligheid

Het is ons doel en streven dat ieder gemeentelid zich veilig weet op elke plek in ons gemeenteleven, in het bijzonder de kinderen en jongeren. Veiligheid is geen vanzelfsprekendheid, maar vraagt om alertheid en een bewuste inzet. Daarom vragen we binnen CGN Schermer regelmatig aandacht voor dit belangrijke onderwerp. Vrijwilligers die zich inzetten voor activiteiten met kinderen en jongeren worden aangesteld conform het aanstellingsbeleid van CGN, waarbij o.a. een Verklaring Omtrent Gedrag moet worden overlegd. Bij de start van het seizoen in september hebben alle kinder- en jongerenwerkers de basistraining sociale veiligheid van CGN gevolgd.

 Mei 2021

 1 Voor meer informatie over de samenwerking met vereniging Active: Vereniging Active

2 Zie ook Online programma voor geloofsopbouw – Christelijke Gemeente Nederland (CGN)

 

Bewaren