Jaarrekening 2015 CGN

Balans per 31 december 2015

Debet

Credit

Financiele vaste activa

3.198.146

Vlottende activa/vorderingen

1.640.642

Vreemd vermogen langlopend

1.888.535

Vreemd vermogen kortlopend

86.122

Eigen Vermogen

2.864.130

Totalen

          4.838.788

4.838.788

Staat van baten en lasten 2015

Baten

Lasten

Giften

3.058.691

Overige baten

124.350

Kosten activiteiten

1.007.923

Algemene kosten

90.228

Financieringskosten

13.425

Exploitatiesaldo

2.071.465

Totalen

3.183.041

3.183.041

Toelichting balans 31 december 2015

Leningen u/g

1.928.093

Overige vorderingen

1.298.671

Geldmiddelen

1.612.024

Toelichting baten 2015

Algemene giften

3.058.691

Overige baten

124.350

Rente baten

0

Toelichting lasten 2015

Kosten activiteiten:
Kosten bijeenkomsten

336.702

Zendingsactiviteiten

1.675

Schenkingen

610.000

Overige kosten activiteiten

59.546

1.007.923

Algemene kosten:
Kantoor- en administratiekosten

16.387

Overige algemene kosten

73.841

90.228

Financieringsbaten- en lasten:
Ontvangen rente

0

Betaalde rente en kosten

13.425