Beleidsplan Stichting CGN Flevoland

In 2020 bestaat CGN Flevoland uit ongeveer 250 mensen, waarvan ongeveer 80 jonger dan 18 jaar. Voor deze mensen organiseren wij algemene christelijke samenkomsten, en christelijke samenkomsten voor doelgroepen, bijvoorbeeld voor kinderen en voor jongeren.

Het bestuur van de stichting ontwikkelt plannen om in 2023 te kunnen beginnen met nieuwbouw voor de realisatie van haar activiteiten. Een bouwfonds wordt hiervoor geactiveerd.

Besteding van de middelen

De bestedingen, uitsluitend of nagenoeg uitsluitend ten behoeve van de geloofsopbouw, zijn globaal te verdelen in:

  • Bijeenkomsten CGN Flevoland
  • Bijdrage aan de werkzaamheden van Stichting Christelijke Gemeente Nederland (CGN)
  • Internationaal zendingswerk

Financiën

De totale inkomsten worden verkregen uit giften van geloofsgenoten en enkele organisaties. De totale jaarlijkse uitgaven en specificaties van kosten zijn te vinden in de jaarrekeningen van Stichting CGN Flevoland die gepubliceerd zijn op www.cgn.nl.

Zeggenschap

Er is geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon die over het vermogen van de stichting kan beschikken. Dit is in alle gevallen ook formeel afgedekt middels de statuten van de stichting. In de praktijk is er goed overleg over prioriteit en inhoud van projecten en activiteiten binnen de gemeente en ook met de geestelijke leiding van CGN.

Beheer van vermogen

De stichting houdt een vermogen aan om haar bezittingen en activiteiten te kunnen financieren. Met name is dit vermogen bedoeld en benodigd om de materiële vaste activa te financieren. In het algemeen is het eigen vermogen niet hoger dan de boekwaarde van de materiële vaste activa, vermeerderd met de financiële omvang van de activiteiten in het komende jaar.

Beloningen

Alle activiteiten worden mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers. Zonder de inzet van deze vrijwilligers is de uitvoering van een groot aantal algemeen nut beogende activiteiten niet mogelijk. Deze vrijwilligers ontvangen geen vergoeding, vaak zelfs geen onkostenvergoeding. Bestuursleden en ander vrijwilligers ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld voor hun bestuurswerkzaamheden.

Administratie

De administratie is zodanig ingericht dat duidelijk inzage bestaat in o.a.:

  • de aard en omvang van betaalde kosten;
  • de aard en omvang van de wervingskosten voor het genereren van inkomsten;
  • de aard en omvang van overige inkomsten
  • de omvang en samenstelling van het vermogen.

Liquidatie

Statutair is bepaald dat bij opheffen van een stichting het vermogen van die stichting wordt uitgekeerd aan een instelling met eenzelfde doelstelling.

Stichting CGN Flevoland valt onder een groepsbeschikking samen met Stichting Christelijke Gemeente Nederland (CGN). Voor meer informatie over het beleid verwijzen we u naar het algemene beleidsplan van Christelijke Gemeente Nederland (CGN).

Juni 2021