Jaarrekening 2015 Almelo

Balans per 31 december 2015

Debet

Credit

Materiele vaste activa

2.659.547

Financiele vaste activa

963.253

Vlottende activa

455.240

Vreemd vermogen kortlopend

65.411

Eigen Vermogen

3.985.629

Totalen

4.051.040

4.051.040

Staat van baten en lasten 2015

Baten

Lasten

Giften

174.578

Overige baten

7.795

Financieringsbaten

22.088

Huisvestingskosten

34.348

Kosten activiteiten

97.457

Algemene kosten

2.859

Afschrijvingen

5.567

Bijzondere baten/lasten

66.504

Exploitatiesaldo

991

Totalen

204.461

207.726