Jaarrekening 2015 De Wijk

Balans per 31 december 2015

Debet

Credit

Materiele vaste activa

1.110.038

Financiele vaste activa

32.000

Vlottende activa

60.977

Vreemd vermogen langlopend

669.525

Vreemd vermogen kortlopend

5.876

Eigen Vermogen

527.614

Totalen

1.203.015

1.203.015

Staat van baten en lasten 2015

Baten

Lasten

Giften

82.646

Overige baten

81.589

Huisvestingskosten

26.341

Kosten activiteiten

49.227

Nationale en internationale bijdrage

59.909

Algemene kosten

35.328

Exploitatiesaldo

-6.570

Toelichting baten 2015

Algemene giften

82.646

Verhuur onroerend goed

31.648

Overige baten

49.941

Toelichting lasten 2015

Huisvestingskosten:
Kosten onderhoud

5.765

Energie

13.209

Kleine investeringen

1.629

Zakelijke lasten

1.778

Overige kosten

3.960

26.341

Kosten activiteiten:
Kosten bijeenkomsten

1.403

Zendingsbijdragen

11.165

Kosten jeugdwerk

18.561

Kosten clubwerk

7.687

Overige kosten activiteiten

10.461

49.277

Algemene kosten:
Rentelasten

30.571

Overige algemene kosten

4.757

35.328

Bijzondere baten en lasten:
Nationale en internationale bijdrage

59.909