Jaarrekening 2015 Zeeland

Balans per 31 december 2015

Debet

Credit

Vlottende activa

64.260

Vreemd vermogen kortlopend

3.093

Eigen Vermogen

61.167

Totalen

64.260

64.260

Staat van baten en lasten 2015

Baten

Lasten

Giften

39.329

Financieringsbaten

260

Huisvestingskosten

2.113

Kosten activiteiten

38.133

Algemene kosten

696

Exploitatiesaldo 1.352
Totalen

40.942

40.942

Toelichting balans 31 december 2015

Debiteuren

800

Geldmiddelen

63.460

Crediteuren

2.589

64.260

2.589

Toelichting baten 2015

Algemene giften

39.329

Overige baten

260

39.589

Toelichting lasten 2015

Huisvestingskosten:
Kosten huur

2.113

Kosten activiteiten:
Kosten bijeenkomsten

24.302

Zendingsbijdragen

12.540

Kosten clubwerk

1.291

38.133

Algemene kosten:
Kosten telefoon, multimedia

182

Kantoor- en administratiekosten

236

Overige algemene kosten

279

696

 Exploitatiesaldo

1.352

40.942

40.942