Jaarrekening 2014 Utrecht

Balans per 31 december 2014

Debet

Credit

Materiele vaste activa

10.046

Vlottende activa

1.058

Voorzieningen

149.975

Fondsen 922.448
Vreemd vermogen kortlopend

4.540

Eigen Vermogen

779.037

Totalen

933.552

933.552

Staat van baten en lasten 2014

Baten

Lasten

Giften

130.294

Overige baten

62.400

Financieringsbaten

160.000

Huisvestingskosten

4.761

Kosten activiteiten

94.459

Algemene kosten

1.724

Afschrijvingen

8.884

Bijzondere baten/lasten

426

Exploitatiesaldo

242.440

Totalen

352.694

352.694

Toelichting balans 31 december 2014

Onroerende zaken

0

Overige Materiele vaste activa

10.046

Leningen u/g

0

Overige vorderingen

1.058

Debiteuren

0

Geldmiddelen

922.448

Crediteuren

4.540

Vooruitontvangen betalingen

0

Toelichting baten 2014

Algemene giften

130.294

Verhuur onroerend goed

51.551

Overige baten

10.849

Bijzondere baten

160.000

Toelichting lasten 2014

Huisvestingskosten:
Kosten onderhoud

3.507

Energie en water

2.866

Verzekeringen en belastingen

235

Kosten huur

16.536

Overige kosten

4.288

Terugboeking voorziening gebouwen

-22.672

4.760

Kosten activiteiten:
Kosten bijeenkomsten

8.028

Zendingsbijdragen

72.231

Kosten seniorenactiviteiten

0

Kosten jeugdwerk

6.016

Kosten kinderwerk

2.711

Kosten clubwerk

0

Overige kosten activiteiten

5.474

94.460

Algemene kosten:
Kosten telefoon, multimedia

1.724

Kantoor- en administratiekosten

0

Overige algemene kosten

0

1.724

Financieringsbaten- en lasten:
Ontvangen rente  10.849
Betaalde rente en kosten

426

Bijzondere baten en lasten:
Incidentele bate
160.000