Doelstelling Rotterdam

1. De stichting heeft een ideëel doel en wel de bevordering van geloofsopbouw en gemeenschap tussen christenen alsmede evangelieverkondiging, één en ander op de grondslag van gehoorzaamheid aan de Bijbel als het Woord van God.
2. De stichting streeft dit doel onder meer na door het in eigendom en/of beheer verwerven van onroerende en roerende zaken en deze te (doen) exploiteren ten behoeve van bijeenkomsten, conferenties, kinder- en jeugdactiviteiten en andere vormen van samenzijn, waaronder begrepen gemeenschappelijke recreatie.