Activiteitenverslag 2020 stichting CGN Usselo

Doelstelling

Stichting CGN Usselo heeft als ideële christelijke grondslag de Bijbel, opgevat als het Woord van God. De stichting heeft als doel de bevordering van geloofsopbouw en gemeenschap tussen christenen en evangelieverkondiging, op de grondslag van gehoorzaamheid aan de Bijbel.

De stichting streeft dit doel onder meer na door het in eigendom en/of beheer verwerven van onroerende en roerende zaken en deze te (doen) exploiteren ten behoeve van bijeenkomsten, conferenties, kinder- en jeugdactiviteiten en andere vormen van samenzijn, waaronder begrepen gemeenschappelijke recreatie.

Het doel van alle activiteiten is dat ieder vrijwillig en uit eigen overtuiging kiest voor een leven met Jezus Christus. Vanuit dit persoonlijke geloof is de Bijbelse boodschap bepalend voor ons gedrag en de keuzes die wij maken in ons persoonlijk leven, ons gezinsleven, ons gemeenteleven en op onze plek in de maatschappij. Ons doel is dat vanuit deze persoonlijke overtuiging ieder zijn plek en taak binnen onze geloofsgemeenschap vindt en ontwikkelt. Jong en oud, ieder naar de mogelijkheden en bekwaamheden die hij of zij heeft. Dit uit zich in brede participatie en betrokkenheid bij ons gemeenteleven met haar activiteiten.

Stichting CGN Usselo valt als ANBI onder een groepsbeschikking met Stichting Christelijke Gemeente Nederland (CGN). Lees ook over de landelijke activiteiten van laatstgenoemde stichting in het activiteitenverslag van CGN.

Over CGN Usselo

CGN Usselo bestaat in 2020 uit ongeveer 240 personen die actief willen deelnemen aan het gemeenteleven. Doorgaans zijn er wekelijks kinder-, jeugd- en algemene bijeenkomsten. Maandelijks zijn er medioren- en seniorenbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten worden ingevuld met evangelieverkondiging uit de Bijbel, gebed en christelijke gezangen. Daarnaast wordt er gelegenheid geboden internationale uitzendingen van BrunstadTV bij te wonen met eenzelfde invulling en er is een gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst.

Bijna de helft van onze gemeenteleden is onder de 25 jaar. We zien het als één van de belangrijkste investeringen om de opgroeiende generatie goede mogelijkheden te bieden voor activiteiten binnen veilige en christelijke kaders. Kinderen en jongeren kunnen deelnemen aan opbouwende en leerzame bijeenkomsten speciaal afgestemd op de doelgroep. In samenwerking met vereniging Active worden daarnaast verschillende ondersteunende sport- en spel activiteiten aangeboden.

Wijziging CGN Usselo en CGN Almelo

In 2019 zijn de gemeenten CGN Usselo en CGN Almelo samengegaan tot CGN Twente. De stichtingen zijn in 2020 niet gewijzigd in afwachting van het op te richten landelijk kerkgenootschap CGN waarin beide stichtingen zouden opgaan. De oprichting van het kerkgenootschap is echter vertraagd. In 2021 zal daarom opnieuw beoordeeld worden of de twee stichtingen zullen gaan fuseren.

Gemeentelocatie CGN Usselo

Stichting CGN Usselo heeft een zaal met nevenruimtes aan de Usselerschoolweg 50 in Enschede. In 1990 heeft de stichting daar een oude school gekocht van de gemeente Enschede. In 2003 is er een grote zaal met nevenruimtes achter de school gebouwd waarbij het karakter van de school intact is gebleven. Vanaf eind 2019 hebben beide gemeenten CGN Usselo en CGN Almelo hier hun bijeenkomsten.

De accommodatie van CGN Usselo wordt ook wel verhuurd voor trainingen, congressen of uitvaartdiensten. Op deze manier voorziet de accommodatie dus ook in fondsenwerving voor de stichting, waarmee een deel van de kosten voor beheer en onderhoud kan worden gedekt.

CGN Usselo maakt eveneens gebruik van de gemeentelocatie “De Bavinckel” van CGN Almelo. Hier zijn in 2020 een beheerderswoning en een servicegebouw gerealiseerd. De benodigde boven- en ondergrondse infrastructuur is aangelegd alsmede een sportveld en speeltuin. Een groot deel van de werkzaamheden is door vrijwilligers van CGN uitgevoerd.

Om ook in de komende jaren te kunnen blijven voorzien in de behoeften van onze gemeente, is een werkgroep de functionaliteiten en behoeften van de samengevoegde gemeenten CGN Almelo en Usselo in beeld aan het brengen. Het bestemmingsplan van de Bavinckel voorziet in de realisatie van een kerkgebouw en een activiteitengebouw.

Gemeenteleven in coronatijd

In 2020 brak de wereldwijde Covid-19 pandemie uit, waardoor ook voor ons het jaar 2020 heel anders verliep dan voorzien. In maart werden ineens alle fysieke activiteiten op onze gemeentelocatie afgelast en zochten we naar manieren om de geloofsopbouw online voort te zetten. Naast het organiseren van online meetings voor onze eigen gemeente, namen we actief deel aan de nationale online bijeenkomsten van CGN en de internationale online conferenties van BCC. In de loop van het jaar konden wij onze samenkomstzaal ook ter beschikking stellen voor de nationale online uitzendingen. Deze uitzendingen zijn ook deels openbaar beschikbaar gesteld via Youtube.

Toen de overheid eind april groen licht gaf voor de eerste versoepelingen, zochten we binnen de kaders steeds naar passende mogelijkheden om ons lokale gemeenteleven op een verantwoorde manier vorm te geven. Zo organiseerden we bijeenkomsten voor kleine doelgroepen die ook werden uitgezonden naar de gemeenteleden thuis, en hielden we in de zomerperiode regelmatig openluchtsamenkomsten op ons terrein. Vanwege de verplichte 1,5 meter onderlinge afstand was de ruimte in onze zaal te klein om bijeen te komen met de hele jeugdgroep laat staan als gehele gemeente. We zijn dankbaar voor alle geloofsopbouw die ondanks de beperkingen toch mogelijk is gemaakt.

Fondswerving

De inkomsten van Stichting CGN Usselo bestaan hoofdzakelijk uit giften afkomstig van onze gemeenteleden. Voor alle giften geldt: ieder draagt vrijwillig en naar vermogen bij. Op deze manier dragen we samen. In 2020 ontving inkomsten zijn gebruikt ter dekking van onze huishoudelijke kosten, onze bijdrage aan de gemeenschappelijke kosten van stichting CGN (landelijk) en als reservering in het huisvestingsfonds en voor zendingsactiviteiten.

Een overzicht van inkomsten en uitgaven is opgenomen in de jaarrekening.

Juni 2021.