Jaarrekening 2013 Usselo

Balans per 31 december 2013

Debet

Credit

Materiele vaste activa

1.590.968

Financiele vaste activa

111.771

Vlottende activa

0

Voorzieningen
Fondsen
Vreemd vermogen langlopend

599.063

Vreemd vermogen kortlopend

0

Eigen Vermogen

1.103.676

Totalen

1.702.739

1.702.739

Staat van baten en lasten 2013

Baten

Lasten

Giften

143.417

Overige baten

51.503

Financieringsbaten
Huisvestingskosten

33.258

Kosten activiteiten

75.172

Algemene kosten

16.055

Afschrijvingen

0

Financieringskosten

7.450

Bijzondere baten/lasten

54.020

Exploitatiesaldo

8.965

Totalen

194.920

194.920

Toelichting balans 31 december 2013

Onroerende zaken

1.317.568

Overige Materiele vaste activa

273.400

Leningen u/g

0

Overige vorderingen

0

Debiteuren

0

Geldmiddelen

111.771

Crediteuren

0

Vooruitontvangen betalingen

0

Toelichting baten 2013

Algemene giften

143.417

Verhuur onroerend goed

35.333

Overige baten

16.170

Toelichting lasten 2013

Huisvestingskosten:
Kosten onderhoud

12.783

Energie en water

15.356

Verzekeringen en belastingen

5.119

Kosten huur

0

Overige kosten

0

33.258

Kosten activiteiten:
Kosten bijeenkomsten

17.914

Zendingsbijdragen

29.260

Kosten seniorenactiviteiten

1.000

Kosten jeugdwerk

10.000

Kosten kinderwerk

5.000

Kosten clubwerk

11.998

75.172

Algemene kosten:
Kosten telefoon, multimedia

2.965

Kantoor- en administratiekosten

1.506

Overige algemene kosten

11.584

16.055

Financieringsbaten- en lasten:
Betaalde rente en kosten

7.450

7.450

Bijzondere lasten:
Uitgaven diverse projecten

54.020

54.020