Jaarrekening 2015 Usselo

Balans per 31 december 2015

Debet

Credit

Materiele vaste activa

1.590.968

Financiele vaste activa

130.454

Vreemd vermogen langlopend

576.852

Eigen Vermogen

1.144.570

Totalen

1.721.422

1.721.422

Staat van baten en lasten 2015

Baten

Lasten

Giften

175.689

Overige baten

25.631

Huisvestingskosten

39.267

Kosten activiteiten

56.697

Algemene kosten

9.042

Financieringskosten

5.897

Bijzondere baten/lasten

69.533

Exploitatiesaldo

20.884

Totalen

201.319

201.319

Toelichting balans 31 december 2015

Onroerende zaken

1.317.568

Overige Materiele vaste activa

273.400

Geldmiddelen

130.454

1.721.422

Toelichting baten 2015

Algemene giften

175.689

Verhuur onroerend goed

15.000

Overige baten

10.631

201.319

Toelichting lasten 2015

Huisvestingskosten:
Kosten onderhoud

17.671

Energie en water

16.521

Verzekeringen en belastingen

5.075

39.267

Kosten activiteiten:
Kosten bijeenkomsten

6.062

Zendingsbijdragen

27.750

Kosten seniorenactiviteiten

668

Kosten jeugdwerk

6.500

Kosten kinderwerk

4.500

Kosten clubwerk

11.217

56.697

Algemene kosten:
Kosten telefoon, multimedia

947

Kantoor- en administratiekosten

1.687

Overige algemene kosten

6.408

9.042

Financieringsbaten- en lasten:
Ontvangen rente

0

Betaalde rente en kosten

5.897

5.897

Bijzondere lasten:
Uitgaven diverse projecten

69.533

69.533