Beleidsplan CGN

St. CGN heeft een jaarlijks exploitatiebudget van circa 550.000 euro die in hoofdlijnen als volgt wordt besteed:

Onderdeel %
Conferenties 70%
Activiteiten 25%
Algemeen 5%

De conferenties worden georganiseerd op vakantie- en conferentieoord Het Pagedal in Stadskanaal.

Stichting CGN organiseert jaarlijks meestal 7  tweedaagse conferenties en een conferentie- en activiteitenweek in de meivakantie. Aan deze evenementen nemen per keer circa 1.500 personen deel. Samenkomsten waarin de Bijbelse christelijke boodschap wordt gedeeld staan centraal tijdens deze evenementen. Activiteiten daar omheen zijn met name gericht op kinderen en jeugd en bestaan uit sport- en spelactiviteiten, en een jaarlijks survival camp.

St. CGN heeft zelf geen onroerend goed en heeft ook geen concrete plannen om zelf  te gaan investeren in eigen onroerend goed. Wel wil CGN faciliteren dat de regionale stichtingen kunnen investeren in de periode 2020-2030, daartoe bouwt CGN een investeringsfonds op.

Landelijk heeft St. CGN circa 2.000 deelnemers met vooral veel kinderen en jeugd.

Indicaties van leeftijdsopbouw en aantallen worden in onderstaande tabel weergegeven.

Leeftijdsgroep Aantal %
Kinderen  0-12 550 28%
Jeugd  13-30 750 37%
Volwassenen > 30 700 35%

Financiën

De totale inkomsten worden voor ongeveer de helft verkregen uit giften van geloofsgenoten. De andere helft wordt verkregen uit donaties van enkele fondswervende instellingen. De jaarlijkse uitgaven zijn te vinden in de jaarrekeningen van de CGN-stichtingen die gepubliceerd zijn op www.cgn.nl.

De kosten bestaan voornamelijk uit:

  • de kosten en investeringen verbonden aan het regionaal onroerend goed.
  • huur en gebruik van het landelijke conferentieoord Pagedal.
  • zendingsactiviteiten

De uitgaven van de groep betreffen voor meer dan 90% algemeen nut beogende activiteiten op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Wanneer bij activiteiten in het kader van de geloofsopbouw een overwegend persoonlijk nut voor betreffende deelnemers van toepassing is, wordt een kostendekkende deelnemersbijdrage gevraagd.

Zeggenschap

Er is geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon die over het vermogen van de stichting kan beschikken. Dit is in alle gevallen ook formeel afgedekt middels de statuten van de diverse stichtingen. In de praktijk is er goed overleg over prioriteit en inhoud van projecten en activiteiten binnen de diverse besturen van de stichtingen en ook met de geestelijke leiding van CGN.

Beheer van vermogen

De stichting houdt een vermogen aan om haar bezittingen en activiteiten te kunnen financieren. Met name is dit vermogen bedoeld en benodigd om de materiële vaste activa te financieren. In het algemeen is het eigen vermogen niet hoger dan de boekwaarde van de materiële vaste activa, vermeerderd met de financiële omvang van de activiteiten in het komende jaar.

Beloningen

Alle activiteiten worden mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers. Zonder de inzet van deze vrijwilligers is de uitvoering van een groot aantal algemeen nut beogende activiteiten niet mogelijk. Deze vrijwilligers ontvangen in het algemeen geen vergoeding, vaak zelfs geen onkostenvergoeding. Bestuursleden en de vrijwilligers ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

Administratie

De administratie wordt per stichting gevoerd. Er is in toenemende mate sprake van afstemming tussen de diverse regionale stichtingen waarbij als doelstelling geldt het financieel beleid en beheer op een adequaat niveau te houden. De administraties zijn zodanig ingericht dat duidelijk inzage bestaat in o.a.:

  • de aard en omvang van betaalde kosten;
  • de aard en omvang van de wervingskosten voor het genereren van inkomsten;
  • de aard en omvang van overige inkomsten
  • de omvang en samenstelling van het vermogen.

Liquidatie

Statutair is bepaald dat bij opheffen van een stichting het vermogen van die stichting wordt uitgekeerd aan een instelling met eenzelfde doelstelling.

December 2013

Bewaren

Bewaren