Jaarrekening 2014 Almelo

Balans per 31 december 2014

Debet

Credit

Materiele vaste activa

2.598.407

Financiele vaste activa

928.524

Vlottende activa

530.129

Vreemd vermogen kortlopend

72.432

Eigen Vermogen

3.984.637

Totalen

4.057.060

4.057.060

Staat van baten en lasten 2014

Baten

Lasten

Giften

188.651

Overige baten

4.433

Financieringsbaten

23.367

Huisvestingskosten

26.652

Kosten activiteiten

96.813

Algemene kosten

2.380

Afschrijvingen

4.557

Bijzondere baten/lasten

69.381

Exploitatiesaldo

16.668

Totalen

216.451

216.451

Toelichting balans 31 december 2014

Onroerende zaken

2.593.787

Overige Materiele vaste activa

4.620

Leningen u/g

928.542

Overige vorderingen

125.191

Debiteuren

27.987

Geldmiddelen

376.960

Crediteuren

64.258

Vooruitontvangen/nog te betalen

8.165

Toelichting baten 2014

Algemene giften

188.651

Verhuur onroerend goed

2.998

Overige baten

1.435

193.084

Toelichting lasten 2014

Huisvestingskosten:
Kosten onderhoud

6.116

Energie en water

14.908

Verzekeringen en belastingen

2.013

Kosten huur

0

Overige kosten

3.615

26.652

Kosten activiteiten:
Kosten bijeenkomsten

15.051

Zendingsbijdragen

41.910

Kosten seniorenactiviteiten

2.653

Kosten jeugdwerk

19.145

Kosten kinderwerk

2.726

Kosten clubwerk

14.540

Overige kosten activiteiten

788

96.813

Algemene kosten:
Kosten telefoon, multimedia

456

Kantoor- en administratiekosten

928

Overige algemene kosten

996

2.380

Financieringsbaten- en lasten:
Ontvangen rente

25.191

Betaalde rente en kosten

1.824

23.367

Bijzondere baten en lasten:

69.381