Jaarrekening 2014 Flevoland

Balans per 31 december 2014

Debet

Credit

Materiele vaste activa

151.490

Vlottende activa

39.701

Voorzieningen

14.095

Vreemd vermogen langlopend

3.333

Vreemd vermogen kortlopend

6.695

Eigen Vermogen

167.068

Totalen

191.191

191.191

Staat van baten en lasten 2014

Baten

Lasten

Giften

87.759

Financieringsbaten

13

Huisvestingskosten

13.263

Kosten activiteiten

54.652

Algemene kosten

6.038

Afschrijvingen

5.567

Bijzondere baten/lasten

270

Exploitatiesaldo

7.982

Totalen

87.772

87.772

Toelichting balans 31 december 2014

Onroerende zaken

135.753

Overige Materiele vaste activa

15.737

Overige vorderingen

1.149

Debiteuren

6.711

Geldmiddelen

31.840

Vooruitontvangen betalingen

6.695

Toelichting baten 2014

Algemene giften

87.759

Toelichting lasten 2014

Huisvestingskosten:
Kosten onderhoud

1.800

Energie en water

9.397

Verzekeringen en belastingen

1.348

Overige kosten

718

13.263

Kosten activiteiten:
Kosten bijeenkomsten

7.259

Zendingsbijdragen

17.875

Kosten jeugdwerk

2.754

Kosten kinderwerk

149

Kosten clubwerk

5.124

Overige kosten activiteiten

21.491

54.652

Algemene kosten:
Kosten telefoon, multimedia

831

Kantoor- en administratiekosten

719

Overige algemene kosten

4.488

6.038

Financieringsbaten- en lasten:
Ontvangen rente

84

Betaalde rente en kosten

-71

13

Bijzondere baten en lasten:
Nagekomen factuur 2013 BHV cursus

270