Jaarrekening 2013 Almelo

Balans per 31 december 2013

Debet

Credit

Materiele vaste activa

2.597.465

Financiele vaste activa

929.524

Vlottende activa

471.269

Voorzieningen

0

Fondsen

0

Vreemd vermogen langlopend

0

Vreemd vermogen kortlopend

30.289

Eigen Vermogen

3.967.969

Totalen

3.998.258

3.998.258

Staat van baten en lasten 2013

Baten

Lasten

Giften

174.316

Overige baten

1.750

Financieringsbaten

21.887

Huisvestingskosten

26.164

Kosten activiteiten

104.192

Algemene kosten

6.302

Afschrijvingen

6.891

Financieringskosten

0

Bijzondere baten/lasten

49.520

Exploitatiesaldo

4.884

Totalen

197.953

197.953

Toelichting balans 31 december 2013

Onroerende zaken

2.591.034

Overige Materiele vaste activa

6.431

Leningen u/g

929.524

Overige vorderingen

122.961

Debiteuren

6.661

Geldmiddelen

314.647

Crediteuren

20.721

Vooruitontvangen/nog te betalen

9.568

Toelichting baten 2013

Algemene giften

174.316

Verhuur onroerend goed

1.450

Overige baten

300

Toelichting lasten 2013

Huisvestingskosten:
Kosten onderhoud

8.307

Energie en water

13.386

Verzekeringen en belastingen

1.941

Kosten huur

0

Overige kosten

2.530

26.164

Kosten activiteiten:
Kosten bijeenkomsten

23.581

Zendingsbijdragen

48.400

Kosten seniorenactiviteiten

2.588

Kosten jeugdwerk

9.854

Kosten kinderwerk

3.506

Kosten clubwerk

15.591

Overige kosten activiteiten

672

104.192

Algemene kosten:
Kosten telefoon, multimedia

769

Kantoor- en administratiekosten

1.018

Overige algemene kosten

4.515

6.302

Financieringsbaten- en lasten:
Ontvangen rente

22.961

Betaalde rente en kosten

1.074

21.887

Bijzondere baten en lasten:
Restitutie Ovb -/- tegemoetkoming verhuiskosten

49.520