Jaarrekening 2015 Flevoland

Balans per 31 december 2015

Debet

Credit

Materiele vaste activa

150.616

Vlottende activa

29.164

Fondsen

4.147

Vreemd vermogen langlopend

0

Vreemd vermogen kortlopend

346

Eigen Vermogen

175.287

Totalen

179.780

179.780

Staat van baten en lasten 2015

Baten

Lasten

Giften

108.522

Overige baten

328

Financieringsbaten

51

Huisvestingskosten

15.025

Kosten activiteiten

75.706

Algemene kosten

4.846

Afschrijvingen

4.592

Financieringskosten

120

Bijzondere baten/lasten

393

Exploitatiesaldo

8.219

Totalen

108.901

108.901

Toelichting balans 31 december 2015

Onroerende zaken

135.753

Overige Materiele vaste activa

14.863

Overige vorderingen

0

Debiteuren

6.866

Geldmiddelen

22.297

Vooruitontvangen betalingen

346

Toelichting baten 2015

Algemene giften

108.522

Overige baten

328

Toelichting lasten 2015

Huisvestingskosten:
Kosten onderhoud

6.279

Energie en water

6.254

Verzekeringen en belastingen

1.631

Overige kosten

861

15.025

Kosten activiteiten:
Kosten bijeenkomsten

522

Zendingsbijdragen

18.425

Kosten jeugdwerk

5.054

Kosten kinderwerk

0

Kosten clubwerk

7.985

Overige kosten activiteiten

43.690

75.706

Algemene kosten:
Kosten telefoon, multimedia

638

Kantoor- en administratiekosten

364

Overige algemene kosten

3.844

4.846

Financieringsbaten- en lasten:
Ontvangen rente

51

Betaalde rente en kosten

120

-69

Bijzondere baten en lasten:

393