Activiteitenverslag CGN Zeeland-België 2020

Doelstelling

Stichting Christengemeente Middelburg ofwel CGN Zeeland-België heeft als ideële christelijke grondslag de Bijbel, opgevat als het Woord van God. De stichting heeft als doel de bevordering van geloofsopbouw en gemeenschap tussen christenen en evangelieverkondiging, op de grondslag van gehoorzaamheid aan de Bijbel.

De stichting streeft dit doel onder meer na door het in eigendom en/of beheer verwerven van onroerende en roerende zaken en deze te (doen) exploiteren ten behoeve van bijeenkomsten, conferenties, kinder- en jeugdactiviteiten en andere vormen van samenzijn, waaronder begrepen gemeenschappelijke recreatie.

Het doel van alle activiteiten is dat ieder vrijwillig en uit eigen overtuiging kiest voor een leven met Jezus Christus. Vanuit dit persoonlijke geloof is de Bijbelse boodschap bepalend voor ons gedrag en de keuzes die wij maken in ons persoonlijk leven, ons gezinsleven, ons gemeenteleven en op onze plek in de maatschappij. Ons doel is dat vanuit deze persoonlijke overtuiging ieder zijn plek en taak binnen onze geloofsgemeenschap vindt en ontwikkelt. Jong en oud, ieder naar de mogelijkheden en bekwaamheden die hij of zij heeft. Dit uit zich in brede participatie en betrokkenheid bij ons gemeenteleven met haar activiteiten.

Stichting Christengemeente Middelburg valt als ANBI onder een groepsbeschikking met Stichting Christelijke Gemeente Nederland (CGN). Lees ook over de landelijke activiteiten van laatstgenoemde stichting in  het activiteitenverslag van CGN.

Over CGN Zeeland-België

CGN Zeeland-België bestaat uit circa 80 gemeenteleden die verspreid in Zeeland rondom de hoofdstad Middelburg, en in België wonen. Bijeenkomsten en activiteiten vinden veelal plaats in het gehuurde wijkgebouw De Straete te Sas van Gent.

Bijna de helft van onze gemeenteleden is onder de 25 jaar. We zien het als één van de belangrijkste investeringen om de opgroeiende generatie goede mogelijkheden te bieden voor activiteiten binnen veilige en christelijke kaders. Wekelijks kunnen kinderen en jongeren deelnemen aan opbouwende en leerzame bijeenkomsten speciaal afgestemd op de doelgroep. In samenwerking met vereniging Active worden daarnaast verschillende ondersteunende sport- en spel activiteiten aangeboden1.

Gemeenteleven in coronatijd

In 2020 brak de wereldwijde Covid-19 pandemie uit, waardoor ook voor ons het jaar 2020 heel anders verliep dan voorzien. In maart werden ineens alle fysieke activiteiten op onze gemeentelocatie afgelast en zochten we naar manieren om de geloofsopbouw online voort te zetten. Naast het organiseren van online meetings voor onze eigen gemeente, namen we actief deel aan de nationale online bijeenkomsten van CGN en de internationale online conferenties van BCC.

Toen de overheid eind april groen licht gaf voor de eerste versoepelingen, zochten we binnen de kaders steeds naar passende mogelijkheden om ons lokale gemeenteleven op een verantwoorde manier vorm te geven. Zo organiseerden we bijvoorbeeld activiteiten en bijeenkomsten voor kleinere doelgroepen bij diverse gezinnen thuis. Vanwege de verplichte 1,5 meter onderlinge afstand was de ruimte in het wijkgebouw te klein om bijeen te komen met de kinder/jeugdgroep laat staan als gehele gemeente maar we zijn dankbaar voor alle geloofsopbouw die ondanks de beperkingen toch mogelijk is gemaakt.

Gemeentelocatie

Om ook in de komende jaren te kunnen blijven voorzien in de behoeften van onze gemeente, zijn wij bezig met de aankoop van een eigen gemeentelocatie.

Fondswerving

De inkomsten van Stichting CGN Zeeland-België bestaan hoofdzakelijk uit giften afkomstig van onze gemeenteleden. Voor alle giften geldt: ieder draagt vrijwillig en naar vermogen bij. Op deze manier  dragen we de lasten met elkaar.

In 2020 ontving Stichting CGN Zeeland-België € 79.190,- aan inkomsten, die zijn gebruikt ter dekking van    onze huishoudelijke kosten, onze bijdrage aan de gemeenschappelijke kosten van Stichting CGN (landelijk), en als reservering in het huisvestingsfonds en voor zendingsactiviteiten.

Een overzicht van inkomsten en uitgaven is opgenomen in de jaarrekening: https://www.cgn.nl/organisatie/anbi-informatie/zeeland/jaarrekening-2020

Welzijn en veiligheid

Het is ons doel en streven dat ieder gemeentelid zich veilig weet op elke plek in ons gemeenteleven, in het bijzonder de kinderen en jongeren. Veiligheid is geen vanzelfsprekendheid, maar vraagt om alertheid en een bewuste inzet. Daarom vragen we binnen CGN Zeeland-België regelmatig aandacht voor  dit belangrijke onderwerp. Vrijwilligers die zich inzetten voor activiteiten met kinderen en jongeren worden aangesteld conform het aanstellingsbeleid van CGN, waarbij o.a. een Verklaring Omtrent Gedrag moet worden overlegd. Bij de start van het seizoen in september hebben alle kinder- en jongerenwerkers de basistraining sociale veiligheid van CGN gevolgd.

Juni 2021

1 Voor meer informatie over de samenwerking met vereniging Active: Vereniging Active