Jaarrekening 2013 Schermer

Balans per 31 december 2013

Debet

Credit

Materiele vaste activa

1.490.089

Financiele vaste activa

0

Vlottende activa

79.541

Voorzieningen

0

Fondsen

0

Vreemd vermogen langlopend

672.200

Vreemd vermogen kortlopend

51.309

Eigen Vermogen

846.121

Totalen

1.569.630

1.569.630

Staat van baten en lasten 2013

Baten

Lasten

Giften

201.141

Overige baten

21.011

Financieringsbaten

0

Huisvestingskosten

26.240

Kosten activiteiten

230.410

Algemene kosten

3.684

Afschrijvingen

3.631

Financieringskosten

28.876

Bijzondere baten/lasten

0

0

Exploitatiesaldo

-70.689

Totalen

222.152

222.152

Toelichting balans 31 december 2013

Onroerende zaken

1.474.007

Overige Materiele vaste activa

16.082

Leningen u/g

13.613

Overige vorderingen

3.810

Debiteuren

0

Geldmiddelen

65.928

Crediteuren

5.257

Vooruitontvangen/nog te betalen

24.674

Toelichting baten 2013

Algemene giften

213.965

Verhuur onroerend goed

7.741

Overige baten

447

Toelichting lasten 2013

Huisvestingskosten:
Kosten onderhoud

9.454

Energie en water

9.355

Verzekeringen en belastingen

7.431

Kosten huur

0

Overige kosten

0

26.240

Kosten activiteiten:
Kosten bijeenkomsten

19.669

Zendingsbijdragen

35.420

Kosten seniorenactiviteiten

0

Kosten jeugdwerk

8.011

Kosten kinderwerk

1.937

Kosten clubwerk

8.228

Overige kosten activiteiten

157.146

230.411

Algemene kosten:
Kosten telefoon, multimedia

370

Kantoor- en administratiekosten

0

Overige algemene kosten

3.314

3.684

Financieringsbaten- en lasten:
Ontvangen rente

0

Betaalde rente en kosten

28.876

28.876

Bijzondere baten en lasten:

0