Jaarrekening 2015 Groningen

Balans per 31 december 2015

Debet

Credit

Materiele vaste activa

19.998

Vlottende activa

111.307

Fondsen

39.676

Vreemd vermogen kortlopend

59.207

Eigen Vermogen

32.422

Totalen

131.305

131.305

Staat van baten en lasten 2015

Baten

Lasten

Giften

81.709

Overige baten

37.564

Huisvestingskosten

11.174

Kosten activiteiten

54.805

Algemene kosten

3.445

Afschrijvingen

8.502

Financieringskosten

547

Bijzondere baten/lasten

37.200

Exploitatiesaldo

3.600

Totalen

119.273

119.273

Toelichting balans 31 december 2015

Overige Materiele vaste activa

19.998

Leningen u/g

20.000

Overige vorderingen

2.487

Debiteuren

5.713

Geldmiddelen

83.107

Crediteuren

20.175

Vooruitontvangen betalingen

39.032

Toelichting baten 2015

Algemene giften

81.709

Verhuur onroerend goed

200

Overige baten

37.364

119.273

Toelichting lasten 2015

Huisvestingskosten:
Kosten onderhoud

1.643

Energie en water

2.102

Verzekeringen en belastingen

470

Kosten huur

6.959

11.174

Kosten activiteiten:
Kosten bijeenkomsten

17.820

Zendingsbijdragen

24.365

Kosten seniorenactiviteiten

495

Kosten jeugdwerk

7.068

Kosten kinderwerk

1.167

Kosten clubwerk

3.890

Overige kosten activiteiten

  0

54.805

Algemene kosten:
Kosten telefoon, multimedia

1.760

Kantoor- en administratiekosten

350

Overige algemene kosten

1.335

3.445

Financieringsbaten- en lasten:
Ontvangen rente

0

Betaalde rente en kosten

547

547

Bijzondere baten en lasten:

37.200