Beleidsplan Stichting CGN Usselo

De stichting heeft ten doel de bevordering van geloofsopbouw en gemeenschap tussen christenen alsmede evangelieverkondiging, een en ander­ op de grondslag van gehoorzaamheid aan de Bijbel al het Woord van God.

De stichting tracht haar doel ondermeer te bereiken door het in eigendom verwerven, beheren en exploiteren van onroerende zaken en andere goederen ten behoeve van bijeenkomsten, conferenties, kinder- en jeugdactiviteiten en andere vormen van samenzijn, waaronder gemeenschappelijke recreatie.

Besteding middelen

De bestedingen bestaan voornamelijk uit:

  • Bijeenkomsten CGN Usselo
  • Bijdrage aan de werkzaamheden van Stichting Christelijke Gemeente Nederland (CGN)
  • Internationaal zendingswerk

Financiën

De totale inkomsten worden hoofdzakelijk verkregen uit giften van geloofsgenoten. De rest wordt verkregen uit donaties van enkele fonds wervende instellingen. Zie voor een overzicht van inkomsten en bestedingen de jaarrekening.

Er is geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon die over het vermogen van de stichting kan beschikken. Dit is in alle gevallen ook formeel afgedekt middels de statuten van de stichting. In de praktijk is er goed overleg over prioriteit en inhoud van projecten en activiteiten binnen het bestuur van de stichting en ook met de geestelijke leiding van CGN.

Beheer van vermogen

De stichting houdt een vermogen aan om haar bezittingen en activiteiten te kunnen financieren. Met name is dit vermogen bedoeld en benodigd om de materiële vaste activa te financieren. In het algemeen is het eigen vermogen niet hoger dan de boekwaarde van de materiële vaste activa, vermeerderd met de financiële omvang van de activiteiten in het komende jaar.

De zaal van CGN Usselo wordt ook wel verhuurd voor trainingen, congressen of uitvaartdiensten. Dit ten behoeve van dekken van een deel van de kosten die door Stichting CGN Usselo worden gemaakt in het kader van haar doelstellingen.

Beloningen

Alle activiteiten worden mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers. Zonder de inzet van deze vrijwilligers is de uitvoering van een groot aantal algemeen nut beogende activiteiten niet mogelijk. Deze vrijwilligers ontvangen in het algemeen geen vergoeding, vaak zelfs geen onkostenvergoeding. Bestuursleden en andere vrijwilligers ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

Administratie

De administratie is zodanig ingericht dat duidelijk inzage bestaat in o.a.:

  • aard en omvang van betaalde kosten;
  • aard en omvang van de wervingskosten voor het genereren van inkomsten;
  • aard en omvang van overige inkomsten
  • omvang en samenstelling van het vermogen.

Toekomstplannen CGN Usselo

Het bestuur van de stichting heeft een werkgroep gevraagd na te denken over de behoeftes van CGN Usselo voor de lange termijn (na 2020) mede naar aanleiding van het samengaan van de CGN-gemeenten Usselo en Almelo. In de plannen wordt ook de nieuwe locatie van CGN Almelo “de Bavinckel” betrokken. Op voorhand is er al wel een begin gemaakt met het verwerven van fondsen, zodat we een financiële buffer hebben waarmee we van start kunnen gaan.

Liquidatie

Hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de stichting is overgebleven wordt uitgekeerd aan een door Stichting DKM aan te wijzen in Nederland gevestigd algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling.

Groep

Stichting CGN Usselo valt onder een groepsbeschikking samen met Stichting Christelijke Gemeente Nederland (CGN). Voor meer informatie over het beleid verwijzen wij naar het algemene beleidsplan van Christelijke Gemeente Nederland (CGN).

Juni 2021