Nieuwe fase breekt aan voor onze geloofsgemeenschap

Met het nieuwe jaar in zicht begint ook een nieuwe fase voor onze geloofsgemeenschap, en voor de CGN-stichtingen. Lees hieronder meer over de rol van de stichtingen en wat er gaat veranderen in 2023. Maar eerst blikken we nog even terug.

Onze geloofsgemeenschap is in Nederland ontstaan in de jaren vijftig en zestig, toen evangelisten uit Noorwegen in contact kwamen met christenen in Nederland. Het waren kleine gemeenschappen die bij elkaar kwamen om gezamenlijk hun christelijke geloof te beleven, zonder organisatiestructuur. In het begin hielden deze christenen huissamenkomsten, maar na verloop van tijd wilden zij een gehuurde of eigen zaal in gebruik nemen voor hun groeiende gemeenten. Hiervoor hadden zij een entiteit nodig die hen zou vertegenwoordigen in het maatschappelijk-economische verkeer. Zo kwam het dat in verschillende plaatsen stichtingen werden opgericht die de verschillende gemeenten zouden vertegenwoordigen. In 2003 is ook Stichting Christelijke Gemeente Nederland (Stichting CGN) opgericht, die de belangen van de geloofsgemeenschap in Nederland behartigde op nationaal niveau.

In de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw ontstonden de eerste (huis)gemeenten in Nederland toen evangelisten uit Noorwegen in contact kwamen met groepjes Nederlandse christenen.

Zoektocht naar de beste structuur

De bovenstaande juridische structuur zorgde er in praktisch opzicht voor dat de CGN-gemeenten konden functioneren, en dat zij faciliteiten en voorzieningen hadden voor hun gemeenteleven. En alhoewel de stichtingen daarmee in de afgelopen jaren een goede dienst deden voor de geloofsgemeenschap, begon de juridische structuur met stichtingen steeds meer te knellen.

Zo was de rol en verantwoordelijkheid van de voorganger niet vastgelegd in de statuten van de stichtingen, en was er geen lidmaatschap of ledeninspraak in formele zin mogelijk  Ook hebben wij ervaren dat in het maatschappelijke verkeer een stichtingenstructuur niet erg voor de hand ligt als juridische vorm voor een kerk of christelijke gemeente, wat af en toe voor onduidelijkheid zorgde.

Het werd steeds duidelijker dat er behoefte was aan een structuur die past bij de identiteit van onze christelijke geloofsgemeenschap, en die goede kaders zou bieden om de organisatie en het gemeenteleven optimaal te faciliteren. Daarom is in 2017 een project opgestart om te onderzoeken hoe de juridische structuur optimaal kon worden ingericht, met als uitgangspunt de rechtsvorm kerkgenootschap.

De CGN-stichtingen faciliteerden de geloofsgemeenschap onder andere op het gebied van huisvesting en het organiseren van geloofsversterkende bijeenkomsten.

BCC-kerkgenootschappen opgericht

Parallel aan deze ontwikkelingen maakte ook de internationale geloofsgemeenschap Brunstad Christian Church (BCC), waarmee wij ons verbonden weten, een organisatorische verandering door. In november 2021 werd het internationale kerkverband van Brunstad Christian Church, de BCC-federatie, opgericht. Christelijke gemeenten uit alle werelddelen met dezelfde geloofsgrondslag als BCC krijgen daarmee de mogelijkheid om zich ook formeel aan te sluiten bij het internationale verband.

De uitgangspunten voor het internationale kerkverband waren in lijn met de wensen voor de nieuwe structuur in Nederland en gaven daarmee een extra impuls aan het herstructureringsproject. Dit resulteerde afgelopen september in het oprichten van vijf Nederlandse BCC-kerkgenootschappen: vier plaatselijke kerkgenootschappen (de BCC-gemeenten) en een nationaal kerkgenootschap BCC Nederland, dat als nationaal kerkverband fungeert. De vijf BCC-kerkgenootschappen bereiden zich voor op hun aansluiting bij het internationale kerkverband, dit zal naar verwachting in 2023 plaatsvinden.

Lees meer: Feestelijke gemeentedag met toekomstvisie

In september 2022 werden de beoogde bestuursleden voor de BCC-kerkgenootschappen gepresenteerd, hier in gemeente Gelderland.

Afronding boekenonderzoek – ANBI-status Stichting CGN bevestigd

In dit najaar werd niet alleen de nieuwe juridische structuur een feit, maar rondde de Belastingdienst ook het boekenonderzoek naar Stichting CGN af, dat de fiscus al in 2019 was gestart. Na een uitgebreid onderzoek over verschillende onderwerpen die ook in de media waren aangeroerd, en waarbij ook derdenonderzoek bij enkele andere stichtingen plaatsvond, bevestigde de Belastingdienst de ANBI-status van Stichting CGN.

Afwikkeling stichtingen, opstarten kerkgenootschappen

De CGN-stichtingen hebben zich altijd zonder winstoogmerk ingezet voor het belang van christenen die Jezus willen navolgen. Nu er kerkgenootschappen zijn opgericht, zullen de CGN-stichtingen overbodig worden. Dit betekent dat stichtingsbesturen zich kunnen richten op de afwikkeling van hun stichting en afronding van lopende zaken, met als doel de stichtingen te kunnen opheffen.

We zijn heel dankbaar voor alle vrijwillige inzet van de stichtingsbesturen door de jaren heen, die hun taken met gedrevenheid hebben uitgevoerd. De BCC-kerkgenootschappen zullen op hun eigen platformen vertellen over het gemeenteleven en de activiteiten van BCC Nederland en de BCC-gemeenten. Daarvoor verwijzen wij u graag naar de website brunstadchristianchurch.nl.

Ga naar Brunstadchristianchurch.nl
Afgelopen september hebben gelovigen uit elk van de vier plaatselijke gemeenten samen hun plaatselijke BCC-kerkgenootschap opgericht.