Jaarrekening 2014 Groningen

Balans per 31 december 2014

Debet

Credit

Materiele vaste activa

28.500

Vlottende activa

77.344

Fondsen

33.604

Vreemd vermogen kortlopend

43.417

Eigen Vermogen

28.823

Totalen

105.844

105.844

Staat van baten en lasten 2014

Baten

Lasten

Giften

116.830

Financieringsbaten

1.939

Huisvestingskosten

9.546

Kosten activiteiten

73.231

Algemene kosten

3.391

Afschrijvingen

7.323

Financieringskosten

463

Bijzondere baten/lasten

24.725

Exploitatiesaldo

89

Totalen

118.769

118.769

Toelichting balans 31 december 2014

Overige Materiele vaste activa

28.500

Leningen u/g

20.000

Overige vorderingen

14.648

Debiteuren

1.413

Geldmiddelen

41.283

Crediteuren

20.158

Vooruitontvangen betalingen

23.259

Toelichting baten 2014

Algemene giften

116.830

Toelichting lasten 2014

Huisvestingskosten:
Kosten onderhoud

1.646

Energie en water

2.042

Verzekeringen en belastingen

469

Kosten huur

5.389

9.546

Kosten activiteiten:
Kosten bijeenkomsten

15.351

Zendingsbijdragen

23.715

Kosten seniorenactiviteiten

342

Kosten jeugdwerk

23.700

Kosten kinderwerk

3.004

Kosten clubwerk

4.885

Overige kosten activiteiten

2.233

73.231

Algemene kosten:
Kosten telefoon, multimedia

1.365

Kantoor- en administratiekosten

605

Overige algemene kosten

1.421

3.391

Financieringsbaten- en lasten:
Ontvangen rente

1.939

Betaalde rente en kosten

463

1.476

Bijzondere baten en lasten:

24.725