Jaarrekening 2013 Flevoland

Balans per 31 december 2013

Debet

Credit

Materiele vaste activa

154.769

Financiele vaste activa

24.118

Vlottende activa

2.317

Voorzieningen

8.840

Fondsen

0

Vreemd vermogen langlopend

0

Vreemd vermogen kortlopend

6.722

Eigen Vermogen

165.642

Totalen

181.204

181.204

Staat van baten en lasten 2013

Baten

Lasten

Giften

63.743

Overige baten

6.645

Financieringsbaten

0

Huisvestingskosten

9.744

Kosten activiteiten

37.015

Algemene kosten

5.374

Afschrijvingen

5.869

Financieringskosten

-59

Bijzondere baten/lasten

1.908

Exploitatiesaldo

10.537

Totalen

70.388

70.388

Toelichting balans 31 december 2013

Onroerende zaken

135.753

Overige Materiele vaste activa

19.016

Leningen u/g

0

Overige vorderingen

2.317

Debiteuren

0

Geldmiddelen

24.118

Crediteuren

0

Vooruitontvangen betalingen

0

Bank in rekening-courant

0

Toelichting baten 2013

Algemene giften

63.743

Verhuur onroerend goed

0

Overige baten

6.645

Totaal

70.388

Toelichting lasten 2013

Huisvestingskosten:
Kosten onderhoud

1.800

Energie en water

6.608

Verzekeringen en belastingen

265

Kosten huur

0

Overige kosten

1.071

9.744

Kosten activiteiten:
Kosten bijeenkomsten

2.759

Zendingsbijdragen

19.030

Kosten seniorenactiviteiten

0

Kosten jeugdwerk

2.802

Kosten kinderwerk

0

Kosten clubwerk

5.875

Overige kosten activiteiten

6.549

37.015

Algemene kosten:
Kosten telefoon, multimedia

654

Kantoor- en administratiekosten

298

Overige algemene kosten

10.291

11.243

Financieringsbaten- en lasten:
Ontvangen rente

-130

Betaalde rente en kosten

71

-59

Bijzondere baten en lasten:
Afboeken niet te herleiden saldi

1.192

Incidentele bijdrage aan Stichting CGN

716

1.908