Jaarrekening 2015 Utrecht

Balans per 31 december 2015

Debet

Credit

Materiele vaste activa

8.615

Financiele vaste activa

900.000

Vlottende activa

14.555

Voorzieningen

149.975

Fondsen

44.930

Vreemd vermogen kortlopend

14.123

Eigen Vermogen

804.002

Totalen

968.100

968.100

Staat van baten en lasten 2015

Baten

Lasten

Giften

155.022

Overige baten

520

Financieringsbaten

10.536

Huisvestingskosten

12.058

Kosten activiteiten

124.908

Afschrijvingen

3.461

Bijzondere baten/lasten

535

Exploitatiesaldo

25.116

Totalen

166.078

166.078

Toelichting balans 31 december 2015

Onroerende zaken

0

Overige Materiele vaste activa

8.615

Leningen u/g

900.000

Overige vorderingen

14.555

Debiteuren

0

Geldmiddelen

44.930

Crediteuren

14.123

Vooruitontvangen betalingen

0

Toelichting baten 2015

Algemene giften

155.022

Verhuur onroerend goed

520

Overige baten

10.536

Toelichting lasten 2015

Huisvestingskosten:
Kosten onderhoud

0

Energie en water

0

Verzekeringen en belastingen

124

Kosten huur

11.128

Overige kosten

806

12.058

Kosten activiteiten:
Kosten bijeenkomsten

12.182

Zendingsbijdragen

94.196

Kosten seniorenactiviteiten

0

Kosten jeugdwerk

9.127

Kosten kinderwerk

1.850

Kosten clubwerk

0

Overige kosten activiteiten

7.553

124.908

Financieringsbaten- en lasten:
Bankkosten

535