Jaarrekening 2013 Zeeland

Balans per 31 december 2013

Debet

Credit

Materiele vaste activa

0

Financiele vaste activa

0

Vlottende activa

72.230

0

Voorzieningen

0

Fondsen

61.389

Vreemd vermogen langlopend

0

Vreemd vermogen kortlopend

8.146

Eigen Vermogen

2.695

Totalen

72.230

72.230

Staat van baten en lasten 2013

Baten

Lasten

Giften

29.868

Overige baten

11

Financieringsbaten

605

Huisvestingskosten

11.124

Kosten activiteiten

19.054

Algemene kosten

6.657

Afschrijvingen

1.801

Betaalde rente en bankkosten

288

Bijzondere baten/lasten

0

0

Exploitatiesaldo

-8.380

Totalen

30.484

30.484

Toelichting balans 31 december 2013

Onroerende zaken

0

Overige Materiele vaste activa

0

Leningen u/g

0

Overige vorderingen

0

Debiteuren

273

Geldmiddelen

71.957

Crediteuren

1.043

Vooruitontvangen/nog te betalen

0

Toelichting baten 2013

Algemene giften

29.868

Verhuur onroerend goed

0

Overige baten

11

Toelichting lasten 2013

Huisvestingskosten:
Kosten onderhoud

0

Energie en water

0

Verzekeringen en belastingen

167

Kosten huur

6.365

Overige kosten

4.591

11.124

Kosten activiteiten:
Kosten bijeenkomsten

6.453

Zendingsbijdragen

12.320

Kosten seniorenactiviteiten

0

Kosten jeugdwerk

0

Kosten kinderwerk

0

Kosten clubwerk

70

Overige kosten activiteiten

211

19.054

Algemene kosten:
Kosten telefoon, multimedia

0

Kantoor- en administratiekosten

0

Overige algemene kosten

6.657

6.657

Financieringsbaten- en lasten:
Ontvangen rente

605

Betaalde rente en kosten

228

377